Advokat (H)

Børnehospice, Udgående hospiceteams (palliativ behandling i hjemmet) og Hospice

Pernille Høxbro motivererMotivering for instilling til Landsrådet

Døden er vel nok det sværeste for mange af os at tale om og ikke mindst at forholde sig både i forhold palliativ pleje i hjemmet- hospice pladser til voksne – og i helt særlig grad er døden i forhold til børn er så ufattelig svær og meningsløs at vi nærmest ikke kan magte det.

Lad mig derfor begrunde den del af forslaget først der vedrører børnehospice.

Hvert år dør ca. 400 børn og at 1/3 del har brug for palliativ pleje altså ca 130 børn – men i forhold til børne hospice er virkeligheden at der i Danmark findes 1 børnehospice med 4 senge.

Vi finder at vi som konservative skal gå i front med at få ændret på dette.

Ikke således at alle forældre skal være tvunget til at lægge et døende barn på hospice – men sådan at der skabes en mulighed for det.
Og vigtigst af alt at der for barnet skabes nogle rammer der giver en værdig afslutning på livet og en ro og tryghed for forældrene som kan være tæt på barnet i en tid som ingen af os nok forstiller grufuldheden i.

Derfor mener vi at der et stort behov for at få udarbejdet et lovgrundlag således at der kan skabes de optimale økonomiske og juridiske rammer for etablering flere børnehospicer.

Hvis der er noget som er kompliceret er det samspillet mellem regioner stat og kommune – derfor ønsker vi at folketinget skal udarbejde retningslinjer således at den økonomiske fordeling ved etablering af børnehospicer bliver fastlagt.

Udover hospice enten for børn eller voksne er det efter vores opfattelse meget vigtigt at det menneske der ønsker at dø i sit eget hjem har mulighed for det men med den største og bedste støtte ikke kun fra de pårørende men også fra udgående hospiceteams – det betyder at vi gerne ser at vi fremover både får etableret flere hospicer plader i de større byer og der også etableres udgående hospice teams i til knytning hertil.

Som jeg indledte med er døden så svær det er meget lettere at tale om alt det vi kan og skal gøre for livet men døden kan vi uanset hvad ikke komme udenom.

Derfor håber jeg at landsrådet vil vedtage det fremsatte forslag fordi vi som konservative dermed vil være med til at der skabe værdige rammer både for børn og voksne i den sidste svære tid af livet.

Læs indstillingen fra Frederiksberg Konservative Vælgerforening herunder

Det indstilles, at Folketingsgruppen arbejder for etablering af et lovgrundlag for Børnehospice, at der sker en systematisk vidensopsamling fra de Udgående Hospiceteams, som kan komme den kommunale hjemmepleje til gode, samt for en stærk forøget tildeling af ressourcer, både i etableringsfasen og mht. driftsoverenskomster, for etablering og drift af Børnehospice, Udgående Hospiceteams og Hospice.

Baggrund:

Det er Folketinget, som udstikker de lovmæssige og økonomiske retninger for hvad Regioner kan og må gøre. Inden for hospitalsvæsenet, herunder hospicer, er den økonomiske fordeling, at f.eks. materielle udgifter, så som bygninger og udstyr, kun udgør 20% af omkostningerne, resten er lønninger. Det private vil gerne stå for de materielle værdier, men det er op til staten, regionen og kommunen at stå for driften.

Begrundelse:

Børnehospice:

Der er i dag kun et Børnehospice, Sankt Lukas Stiftelsen (Lukashuset) med 4 senge.

Situationen er atypisk, da der intet lovgrundlag findes for driften af et børnehospice, kun tilladelse til en treårig forsøgsperiode. Derfor har Lukashuset ingen offentlig finansieret driftsaftale.

Hertil kommer at Lukashuset ikke kun modtager terminale kræftpatienter, men også andre lidelser inden for nervesygdomme, hjertesygdomme og medfødte sygdomme. Faktisk udgør kræftpatienterne kun 17%!

Udgående Hospiceteams (palliativ behandling i hjemmet):

Mange terminale patienter ønsker at forblive i deres hjem i de sidste dage. Det er imidlertid meget belastende, ikke alene for patienten men også familien. De Udgående Hospiceteams er her en stor hjælp for både patienten og familien, derfor skal disse styrkes, specielt ved hospicer i større byer.

Udgående Hospiceteam må ikke operere alene, og det betyder, at der altid skal være en person fra den kommunale hjemmepleje tilstede. Det er derfor oplagt, at man laver en systematisk vidensopsamling, så hjemmeplejen kan arbejde tættere sammen med Hospiceteams og i visse tilfælde uden.

Hospice:

Der findes pt ca. 251 hospice-pladser i Danmark. Med den aldrende befolkning vil dette ikke være tilstrækkeligt om 6-7 år. I dag er det primært terminale kræftpatienter, som visiteres til hospice. Skulle man yderligere tage WHO’s anbefalinger til efterretning og inkludere f.eks. nervesygdomme, hjertesygdomme og lungesygdomme, ville behovet stige til + 500 hospice pladser inden for en periode på 6-7 år.

Det er dermed tvingende nødvendigt, at der sættes massivt ind på alle tre områder straks!

Nyt fra Facebook

Arkiv