Rådmand og formand for Socialudvalget

For det Frederiksberg, du holder af

Budgettale 1. behandling af budget 2017

Jeg er glad for i dag at kunne præsentere budgetforslaget for Socialudvalget.
Det er et budgetforslag, som jeg synes, kan sammenfattes i ”social ansvarlighed”.
Vi skal støtte de borgere, der har brug for særlig opmærksomhed til at kunne udnytte deres egne ressourcer. Det skal vi gøre på den mindst indgribende – men tilstrækkelige – måde.

På Socialudvalgets område har vi de seneste år haft et stort fokus på det stigende udgiftspres, vi oplever. Frederiksberg er ikke ene om denne udfordring.
Udgiftspresset skyldes, at vi har mange borgere, der kræver en højt specialiseret social indsats.
Særligt ser vi, at der er mange borgere, der gør brug af herberger og krisecentre.
Samtidig oplever vi, at der er flere børn, der i overgangen til voksenområdet, har brug for massiv støtte.
Det drejer sig for eksempel om borgere med permanente handicap-problemer.
I den anden ende ser vi, at der er stadig flere ældre borgere, der har komplekse sociale behov, der ikke kan håndteres inden for de almindelige tilbud på ældreområdet. Det er for eksempel svækkede og alkoholiserede ældre borgere med behov for alternative plejehjemspladser og borgere med udviklingshæmning, der nu lever længere og også får plejebehov.
Socialudvalget besluttede sidste år en indsatsplan for at få fod på økonomien, og vi har i udvalget nøje fulgt status på det intensive arbejde.
Det centrale i indsatsplanen har været en revisitation af borgere med udgangspunkt i et styrket målgruppefokus og en ny budgetmodel med et entydigt budgetansvar.
Der er for yderligere at mindske udgiftspresset også gennemført reduktion i institutionsrammerne og en budgetudvidelse fra budget 2015 vedrørende socialpsykiatri er rullet tilbage.

Derudover har Socialudvalget bedt forvaltningen om at afdække BPA-ordningen og gennemføre en analyse af klubber/væresteder. Der ligger nu et grundlag for dette til videre drøftelse.
Der er således nu en solid basis for at arbejde videre med at styrke området.
Det ligger os på sinde, at de mest udsatte borgere på Frederiksberg får den støtte, de har brug for, for at kunne deltage i samfundslivet.
Derfor vil vi i Socialudvalget gerne drøfte en prioritering af området, herunder med fokus på at sikre den fornødne kvalitet og sammenhæng i overgangen fra barn til voksen.

Den sociale masterplan fungerer som en samlet ramme for udviklingen på området, ikke bare når der skal udvikles fysisk kapacitet, men også når der skal udvikles nye faglige løsninger og effektiviseres på området.
Derfor er jeg naturligvis glad for, at der nu er en plan for at få færdiggjort projekterne i masterplanen, så borgerne kan tilbydes tidssvarende boliger.
Og så vi kan få vores borgere hjem fra botilbud uden for Frederiksberg.
Det er vores ambition i Socialudvalget, at moderniseringen af botilbud ses i sammenhæng med udviklingen af lokalområdet. Når botilbuddet Betty i 2018 står færdigt, indgår det i en samlet plan for udvikling af lokalområdet. Betty kommer til at indeholde pladser til borgere med udviklingshæmning, borgere med autisme og afklaringspladser.
I masterplanen indgår også etablering af et tilbud til det stigende antal Frederiksberg borgere med misbrug og sindslidelse, der har brug for fysisk pleje og omsorg, som de ikke kan få inden for det almene ældreområde. Dette tilbud skal ses i sammenhængen med flytning af beboerne fra Mariendalsvej.

Vi arbejder også på tværs af kommunen på at forbedre mulighederne for borgere med handicap.
Handicappolitikken er det fælles fundament. Politisk følger vi realiseringen af målene tæt gennem de årlige handleplaner. Det gør vi i et bredt ejerskab mellem kommune og lokale samarbejdspartnere.
Her vil jeg gerne takke særligt Handicaprådet under ledelse af en dygtig og kompetent formand for at have kastet sig ud i den store opgave, det er at være med til både at pege på udfordringerne – og være med til at forme løsningerne.

Også socialt udsatte borgere skal have de samme muligheder for at bidrage og deltage i samfundet på lige fod med andre. Vi har en plan for socialt udsatte, der kan være ramt af misbrug, hjemløshed, psykisk sygdom eller vold i familien.
Helt konkret vil jeg gerne være med til at vi støtter socialt udsatte borgere i at komme det første svære skridt til tandlægestolen og være mere opsøgende. Dårlige tænder skal ikke stå i vejen for et godt liv!

Vi har en fælles ambition om, at Frederiksberg skal være en socialt bæredygtig by, som kan inkludere alle borgere. Den sociale bæredygtighed handler både om en stærk integrationsindsats, områdefornyelse og boligsociale indsatser. Der skal tænkes hele vejen rundt i de byområder, der har særligt behov for en positiv udvikling.
Derfor lægger Socialudvalget op til, at der skal udvikles en samlet politisk plan for den socialt bæredygtige by. Det skal ske i et velfungerende samarbejde med byens aktører – i et forum for socialt bæredygtig by.
Samtidig vil Socialudvalget foreslå, at de gode indsatser, der er i gang, videreføres.
Det drejer som om et boligsocialt samarbejdsprojekt og en udviklingspulje for de syv udsatte boligområder på Frederiksberg.
Særligt vil jeg foreslå, at der afsættes midler til et fortsat skærpet fokus på tryghed og udvikling af Finsens Have Kvarteret.

Den sociale bæredygtighed skal understøttes af en stærk integrationsindsats. En god modtagelse af nye borgere er en fælles opgave, der angår hele byen. Det har været fantastisk at se de mange frivillige kræfter, der engagerer sig. Og hvordan de gode erfaringer spreder sig, så vi nu både har en stor gruppe af frivillige ved Solbjerg og ved Nimbus.
Boliger til de nye flygtninge er en helt særlig udfordring. Det er det for alle kommuner – også for Frederiksberg, der er Nordeuropas tættest befolkede kommune.
Vi har i Kommunalbestyrelse været enige om en flerårig ambitiøs strategi for at få etableret flere varige boliger til vores flygtning. Vi bygger kommunalt, med private parter og ikke mindst med den almene sektor. Vi har et bredt samarbejde med byens aktører.
Jeg vil gerne takke særligt de almene boligorganisationer for at være gået konstruktivt ind i at løse opgaven.
Også når vores flygtninge skal placeres i midlertidige løsninger, prioriterer vi ordentlige forhold – og ikke hastigt renoverede lappeløsninger.
Jeg finder det derfor helt naturligt, at vi benytter egnede lokaler, som vi råder over – også selvom de er beliggende i anden kommune.
Frederiksberg Kommune har stadig hele integrationsopgaven. Det hersker der ingen tvivl om.
Med disse ord, vil jeg gerne slutte med at sige tak til mine kolleger i Socialudvalget for stort engagement og stor ansvarlighed, både når vi udvikler, og når vi omstiller på området.
Og jeg vil gerne gentage min varme tak til vores samarbejdspartnere i rådene og i organisationer og vores mange frivillige.
Også vil jeg på hele udvalgets vegne takke vores mange dygtige medarbejdere ude i marken og til sidst men ikke mindst vores dygtige embedsmænd.
Således ser jeg frem til en god videre budgetbehandling.

Pernille Høxbro, formand (c)
Socialudvalget

Nyt fra Facebook
 • Efter netop at have hørt vores dronnings nytårstale bliver jeg fattig for ord ! Så flot og smukt ! Jeg er 100% enig ! Godt nytår til jer alle og tak for året der gik ❤️

  Read More...
 • Read More...
 • Idag åbnede jeg julemarked på Center for Social Virksomhed( Magneten) En stor fornøjelse at opleve visionen om en sammenhæng mellem idræt,musik og borgere m handicap dagligt skal værdi for brugerne af huset og borgerne på Frederiksberg er lykkedes i den grad ! Også dejligt at se de mange smukke ting der er skabt af brugerne…

  Read More...
 • Idag er det politik hele dagen 👍kl 14.00 temamøde i kommunalbestyrelsen om unge / vigtigt - for unge er fremtiden ! Senere gruppemøde også kommunalbestyrelses møde kl19.00 - ? 😜 Men jeg måtte lige lade op med 4 gange havbad og 3 gange sauna så skønt nu hjem og gøre den ydre fremtoning mere menneskelig…

  Idag er det politik hele dagen 👍kl 14.00 temamø...

  Read More...
 • Read More...
 • Liberal bliver jeg aldrig men derfor glæder jeg mig nu alligevel til at læse min gode politiske ven Jan E.Jørgensen bog 😉har netop købt den i en pause i en iøvrigt meget lang møde aften i kommunalbestyrelsen 🤔

  Read More...
 • Så vedtager vi budgettet for 2019 og det er et meget økonomisk ansvarligt budget - som indeholder stor social ansvarlighed. Vi sikrer,at der fortsat tages hånd om vores allersvageste borgere - bl.a styrkelse af bemandingen på vores herberger- forsat fokus på rehabilitering - styrkelse af vores forebyggende indsatser - bevarelse af vores sociale væresteder i…

  Så vedtager vi budgettet for 2019 og det er et meget øk...

  Read More...
 • På Frederiksberg hylder vi frivilligheden og vores mange energiske frivillige😊 I år gik de to Frivillighedspriser til henholdsvis Sind og Kirsten Jacobsen ( frivillig på Dansk Kvindesamfunds kvindehjem) En stor tak til prismodtagerne og naturligvis alle de andre frivillige 👍👍Som Socialudvalgsformand er det en stor glæde at uddele priserne sammen med Borgmester Jørgen Glenthøj men…

  På Frederiksberg hylder vi frivilligheden og vores mang...

  Read More...

Arkiv