Pernille Høxbro

Rådmand og formand for Socialudvalget

For det Frederiksberg, du holder af

Pernille Høxbro stopper i Frederiksberg Kommunalbestyrelse

Rådmand og formand for socialudvalget Pernille Høxbro har med udgangen af september 2019, valgt at fraflytte kommunen og nedlægger derfor sine politiske hverv i kommunalbestyrelsen.

Pernille Høxbro har igennem sine 26 år lange karriere i Frederiksberg Kommunalbestyrelse favnet bredt og har bestridt flere ansvarstunge udvalgs- og bestyrelsesposter, bl.a. som formand for kommunens børneudvalg, bolig- og ejendomsudvalg samt nu socialudvalget og har gennem flere perioder været medlem af magistraten.

Pernille Høxbro har gennem sin politiske karriere deltaget i stort set alle politiske udvalg, og har således en bred og solid viden om de mange temaer, der fylder i en kommunal kontekst.

I forbindelse med anmodningen om udtrædelse udtaler Borgmester Simon Aggesen (C):          ,

”Det er en stor kapacitet, der nu efter mange år desværre vælger at forlade kommunalpolitik. Pernille har et medfødt politisk talent – hun er en skarp og markant debattør og har igennem alle årene været en forkæmper for både børn, ældre, handicappede og social udsatte. Personligt sætter jeg stor pris på Pernille. Hun er et bestemt, men også varmt menneske med hjertet på rette sted. Vi kommer til at savne Pernille i den konservative gruppe”, siger borgmesteren, der samtidig respekterer hendes beslutning:

”Byen skylder Pernille en stor tak for hendes enorme indsats for fællesskabet og de, som har haft brug for en ekstra håndsrækning”, afslutter borgmesteren.

I forbindelse med anmodning om udtrædelse, udtaler Pernille Høxbro (C):

”I 26 år har jeg haft den helt fantastiske ære at være folkevalgt som medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse og sammen med mine gode politiske kollegaer i kommunalbestyrelsen, har jeg været med til at udvikle Frederiksberg til den moderne og attraktive by, vi har i dag. En by hvor social ansvarlighed, grøn omstilling, og med plads til alle er i højsæde. Det er jeg stolt af.

At arbejde med lokal politik i så mange år har for mig personligt været en stor glæde og kilde til daglig inspiration. Jeg er derfor dybt taknemmelig over, at vælgerne i gennem alle årene har givet mig opbakning, således at jeg har kunne bruge min energi og kræfter til at arbejde med politik på Frederiksberg”, siger Pernille Høxbro, som uddyber baggrunden for hendes udtræden:

”I sommer blev jeg gift, og min mand og jeg har besluttet at bosætte os uden for byen og sammen begynde vores fælles liv i nye rammer. Som følge heraf udtræder jeg af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Det har ikke været nogen nem beslutning for mit hjerte vil altid banke for Frederiksberg, og jeg kommer til at savne mit samarbejde med byens nye og dygtige borgmester og de mange andre ildsjæle, der dagligt gør en kæmpe indsats for Frederiksberg”, afslutter Pernille Høxbro.

Carina Høedt overtager som 1. suppleant Pernille Høxbros plads i kommunalbestyrelsen.

25 års jubilæum

Kan ikke forstå at der er gået 25 år siden jeg blev valgt til medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse ! Men ih hvor jeg glæder mig til næste fredag 😊og alle er velkomne 😃Det har været 25 helt fantastiske dejlige år !

Budgettale – 1. behandling af budget 2019

Vi har nået meget i det nye Socialudvalg.
Det afspejler sig både i forårets arbejde med Den Sociale Masterplan og senest med den nye Handicappolitik.
Jeg vil gerne udtrykke en særlig tak til Handicaprådet og formanden for det store engagement i Handicappolitikkens tilblivelse – og det gode og konstruktive samarbejde generelt.

Vi bygger videre på et solidt fundament skabt gennem de senere år.
Det fortsatte fokus på den faglige udvikling både på myndighedsområdet og hos institutionerne styrker borgerens retssikkerhed – og sikrer endnu bedre kvalitet.
Samtidig er samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri igangsat om den bedst mulige støtte til borgere i psykiatrisk behandling. Borgerne skal mærke, at vi arbejder sammen om fælles mål.

På socialområdets mange indsatser er det afgørende, at involvering af borgerens eget netværk og civilsamfundet sikres. Her spiller de mange frivillige kræfter en stor rolle.

Socialudvalget er meget glade for det nyetablerede Udsatteråd. Rådet sætter ekstra fokus på udsatte unge og voksne.
Det er en fornøjelse at opleve den store indsats og det store engagement, som både rådet og formanden lægger for dagen. Noget af det første vi skal samarbejde om er kommunens nye udsattepolitik.
Inspireret af beslutningsforslaget om en Sociolance på Frederiksberg, ønsker Socialudvalget, at vi i budgetdrøftelsen ser på muligheden for at understøtte den akutte sundheds- og socialfaglige indsats.

Socialudvalget er glade for den brede politiske opbakning til Den Sociale Masterplan, hvor opbygningen af en egen kapacitet og tilbud til flere målgrupper er ved at være i hus.
Med det stigende antal borgere med svær psykisk sygdom, er det afgørende, at vi også her kan tilbyde disse borgere et døgnbemandet botilbud i kommunen, tæt på netværk og dagligdag.
Ved at oprette et døgnbemandet botilbud frem for at købe andre kommuners tilbud eller private tilbud, kan vi i løbet af en årrække opbygge den fornødne faglighed og målrette tilbuddet, så vi bedst muligt understøtter borgernes behov i moderne rammer – og samtidig have styr på økonomien.
Værestederne er et område, der indtil nu ikke har været i fokus i Den Sociale Masterplan. Vi er sikre på, at vi kan opnå en bedre sammenhæng og koordination mellem de forskellige tilbud til gavn for borgerne – samtidig med, at vi i højere grad kan arbejde aktivt med borgernes udvikling i den fælles plan.
Det er derfor nødvendigt, at vi nu også retter blikket mod værestedsområdet. I udvalget har vi blandt andet set på effekterne ved at sammentænke værestederne tættere med vores øvrige indsatser i forhold til den enkelte borger. Jeg håber, at vi kan bruge den reviderede værestedsanalyse som udgangspunkt for budgetdrøftelserne.

Vi arbejder også målrettet på, at Frederiksberg skal være en socialt bæredygtig by, som inkluderer og styrker alle borgere.
Arbejdet med områdeudviklingen af Finsensvej Vest er et godt eksempel. Områdeudviklingen sker med afsæt i en ny organisatorisk tilgang, der skal sikre, at de forskellige sociale indsatser og byudviklingstiltag i området spiller bedst muligt sammen. Både på tværs af kommunen og i samarbejde med eksterne aktører og frivillige.

Hvis vi retter blikket mod integrationsområdet, så går det godt.
Vi er nået langt med at etablere varige boliger til de nye flygtninge, hvor rigtig mange er kommet i beskæftigelse og uddannelse. Det er et godt afsæt for den kommende Integrationspolitik. Her vil jeg gerne takke integrationsrådet for det gode samarbejde.

Når vi ser på udgiftsudviklingen på det det specialiserede socialområde, så kæmper mange kommuner med et stigende udgiftspres. Det gør vi ikke på Frederiksberg, fordi vi hele tiden arbejder aktivt med denne udfordring.
Det er blandt andet resultatet af de beslutninger, der blev truffet i forbindelse med den økonomiske handleplan og budgetanalyserne, samt arbejdet med den faglige omstilling og tilpasning af kapaciteten.
Trods det faktum, at økonomien hele tiden er stram, så er Frederiksberg fortsat blandt de kommuner, der har de laveste udgifter på det specialiserede socialområde. Det må til gengæld ikke være et mål i sig selv.

Med disse ord vil jeg gerne sige tak til mine kolleger i socialudvalget for et stort engagement. Jeg ser frem til, at vi sammen skal videreudvikle socialområdet.
Jeg ønsker os alle en god og konstruktiv budgetbehandling.

1 2 3 18

Nyt fra Facebook

Arkiv