Pernille Høxbro

Advokat (H)

Budgettale – 1. behandling af budget 2019

Vi har nået meget i det nye Socialudvalg.
Det afspejler sig både i forårets arbejde med Den Sociale Masterplan og senest med den nye Handicappolitik.
Jeg vil gerne udtrykke en særlig tak til Handicaprådet og formanden for det store engagement i Handicappolitikkens tilblivelse – og det gode og konstruktive samarbejde generelt.

Vi bygger videre på et solidt fundament skabt gennem de senere år.
Det fortsatte fokus på den faglige udvikling både på myndighedsområdet og hos institutionerne styrker borgerens retssikkerhed – og sikrer endnu bedre kvalitet.
Samtidig er samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri igangsat om den bedst mulige støtte til borgere i psykiatrisk behandling. Borgerne skal mærke, at vi arbejder sammen om fælles mål.

På socialområdets mange indsatser er det afgørende, at involvering af borgerens eget netværk og civilsamfundet sikres. Her spiller de mange frivillige kræfter en stor rolle.

Socialudvalget er meget glade for det nyetablerede Udsatteråd. Rådet sætter ekstra fokus på udsatte unge og voksne.
Det er en fornøjelse at opleve den store indsats og det store engagement, som både rådet og formanden lægger for dagen. Noget af det første vi skal samarbejde om er kommunens nye udsattepolitik.
Inspireret af beslutningsforslaget om en Sociolance på Frederiksberg, ønsker Socialudvalget, at vi i budgetdrøftelsen ser på muligheden for at understøtte den akutte sundheds- og socialfaglige indsats.

Socialudvalget er glade for den brede politiske opbakning til Den Sociale Masterplan, hvor opbygningen af en egen kapacitet og tilbud til flere målgrupper er ved at være i hus.
Med det stigende antal borgere med svær psykisk sygdom, er det afgørende, at vi også her kan tilbyde disse borgere et døgnbemandet botilbud i kommunen, tæt på netværk og dagligdag.
Ved at oprette et døgnbemandet botilbud frem for at købe andre kommuners tilbud eller private tilbud, kan vi i løbet af en årrække opbygge den fornødne faglighed og målrette tilbuddet, så vi bedst muligt understøtter borgernes behov i moderne rammer – og samtidig have styr på økonomien.
Værestederne er et område, der indtil nu ikke har været i fokus i Den Sociale Masterplan. Vi er sikre på, at vi kan opnå en bedre sammenhæng og koordination mellem de forskellige tilbud til gavn for borgerne – samtidig med, at vi i højere grad kan arbejde aktivt med borgernes udvikling i den fælles plan.
Det er derfor nødvendigt, at vi nu også retter blikket mod værestedsområdet. I udvalget har vi blandt andet set på effekterne ved at sammentænke værestederne tættere med vores øvrige indsatser i forhold til den enkelte borger. Jeg håber, at vi kan bruge den reviderede værestedsanalyse som udgangspunkt for budgetdrøftelserne.

Vi arbejder også målrettet på, at Frederiksberg skal være en socialt bæredygtig by, som inkluderer og styrker alle borgere.
Arbejdet med områdeudviklingen af Finsensvej Vest er et godt eksempel. Områdeudviklingen sker med afsæt i en ny organisatorisk tilgang, der skal sikre, at de forskellige sociale indsatser og byudviklingstiltag i området spiller bedst muligt sammen. Både på tværs af kommunen og i samarbejde med eksterne aktører og frivillige.

Hvis vi retter blikket mod integrationsområdet, så går det godt.
Vi er nået langt med at etablere varige boliger til de nye flygtninge, hvor rigtig mange er kommet i beskæftigelse og uddannelse. Det er et godt afsæt for den kommende Integrationspolitik. Her vil jeg gerne takke integrationsrådet for det gode samarbejde.

Når vi ser på udgiftsudviklingen på det det specialiserede socialområde, så kæmper mange kommuner med et stigende udgiftspres. Det gør vi ikke på Frederiksberg, fordi vi hele tiden arbejder aktivt med denne udfordring.
Det er blandt andet resultatet af de beslutninger, der blev truffet i forbindelse med den økonomiske handleplan og budgetanalyserne, samt arbejdet med den faglige omstilling og tilpasning af kapaciteten.
Trods det faktum, at økonomien hele tiden er stram, så er Frederiksberg fortsat blandt de kommuner, der har de laveste udgifter på det specialiserede socialområde. Det må til gengæld ikke være et mål i sig selv.

Med disse ord vil jeg gerne sige tak til mine kolleger i socialudvalget for et stort engagement. Jeg ser frem til, at vi sammen skal videreudvikle socialområdet.
Jeg ønsker os alle en god og konstruktiv budgetbehandling.

Mangfoldighedsdag og overrækkelse af integrationspriser 2018

Uddeling af integrationspriserne 2018

Kære alle

Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til Integrationsrådet for at igen i år at arrangere mangfoldighedsdagen.
Mangfoldighedsdagen er Frederiksberg Kommunes og Integrationsrådets hyldest til den rummelighed og mangfoldighed, der kendetegner vores by.
Her har vi plads til alle, og det skal der også være fremover.
Det synliggør vi blandt andet med dagens arrangement.
Vi har på Frederiksberg gennem de sidste år vist vores rummelighed, og vist hvordan vi som by står sammen, når nye borgere fra krigshærgede lande er flyttet hertil for at begynde et nyt liv.
Det har vi gjort rigtig godt.
Og det er vi kun lykkedes med, fordi vi som by har stået sammen.
Selvom antallet af nye borgere med flygtningebaggrund i disse er tider faldene, har vi stadig en vigtig opgave i at sikre, at alle falder til og får et godt liv på Frederiksberg.
Og det gør vi bedst sammen. Her tænker jeg blandt andet på de almene boligorganisationer, civilsamfundet, kulturlivet, erhvervslivet og Frederiksberg Kommune.
I dag fejrer vi alle de mange borgere, der gør en forskel for mangfoldigheden og integrationen på Frederiksberg.

Det gør vi med uddelingen af Frederiksberg Kommunes integrationspriser.
På plakaterne ved Integrationsrådets bord kan I læse mere om de nominerede.
Men som altid er der kun én pris og en vinder i hver kategori. Og det er Socialudvalget, der har haft den svære opgave at udpege de to vindere. Og svært har det været.

Prisen til en enkeltperson

Den første integrationspris går til en enkeltperson, der gennem sit daglige virke i sit lokalområde, gør en kæmpe indsats for at bygge bro mellem den lokale klub og lokalområdets unge. En person, der altid er villig til at gå lidt længere for at tingene kommer til at lykkes, og er helt central i brobygning mellem det lokale ungearbejde i området og klubben.
Som leder af en lokal klub er han fleksibel og åben for nye ideer, og han har skabt nogle rammer i klubben, som gør, at stadig flere børn fra lokalområdet vælger at gå i den lokale klub.
Og som mentor for en lokal ung har han med sin pragmatiske tilgang givet plads og rum for, at den unge har kunnet gennemføre sin uddannelse, og nu er blevet en stor ressource i lokalområdet.
Årets Integrationspris og 5.000 kr. går til leder af Klub Jokeren, Henrik Nielsen.
Giv Henrik en stor hånd, og et stort og velfortjent tillykke! Kom herop og modtag din pris, Henrik.

Prisen til en organisation eller virksomhed

Så er det blevet tid til årets anden Integrationspris, der uddeles til en forening, organisation eller virksomhed.
Prisen i år går til en virksomhed, som Frederiksberg Kommune gennem de seneste to år har samarbejdet tæt med i forbindelse med faglig opkvalificering af integrationsborgere.
Mange af disse forløb har ført til løntilskudstillinger, rotationsvikariater og efterfølgende også til ordinære ansættelser.
Udover danskuddannelse, er målet for flygtninges integrationsprogram at opnå selvforsørgelse. Og her spiller virksomheden også en vigtig rolle. Virksomheden er god til at give flygtninge – selv de helt nyankommne – en chance på arbejdsmarkedet. Senest har virksomheden også åbnet op for rekruttering indenfor rengøringsbranchen.
Årets integrationspris og 10.000 kr. går til McDonald’s for en fremragende indsats. En stor hånd til McDonald’s og kom herop og modtag jeres pris.

Socialudvalgsformandens tale til åbning af Sund By, Walk and Run, torsdag den 3. maj kl. 11.50, Søndermarken

Hej alle sammen – et varmt velkommen her i Søndermarken til det årlige Walk and Run – og tak fordi, jeg har fået lov at skyde arrangementet i gang.

Hvor er det pragtfuldt at se så mange hundrede glade mennesker i dag. Og vejret er også med os.
Walk and Run er en national begivenhed, og vi er samlet fra hele landet i dag.

Nogle af os går, og nogle af os løber – men i dag handler først og fremmest om at være sammen for at være sammen
– og ikke fordi vi har den ene eller anden sygdom eller lidelse.

Vi lever længere når vi holder kroppen i gang. Men det er også videnskabeligt bevist, at vi lever længere ved at være en del af et socialt fællesskab. Vi har ikke godt at være for meget alene og kan faktisk blive syge af det.

Så i dag er det ikke vigtigt, om vi løber eller går. Det vigtige er, at vi gør det sammen. Fællesskabet for fællesskabets skyld. At have det sjovt bare for at have det sjovt.

Og ja – vi vil også gerne have flere af jer med i det organiserede foreningsliv – men uden løftede pegefingre. Vi ønsker, at alle får lige adgang til de mange gode tilbud i byen, der har fokus på fysisk bevægelse og socialt samvær.

Derfor også en stor tak til D-A-I, Dansk Arbejder Idrætsforbund, Idræt for Sindet og ikke mindst Kæmperne, som vi også kender fra flere sammenhænge.

Vi har et rigtig godt samarbejde, og derfor er det også vigtigt for mig på en dag som i dag at understrege opbakningen fra Frederiksberg Kommune og fra kommunalbestyrelsen til et arrangement som det her.

I er med til at udfolde vores vision om et Frederiksberg for alle.

Et Frederiksberg, hvor vi får flest muligt med i fællesskaberne, uanset baggrund eller særlige forudsætninger. Vi kan faktisk ikke undvære nogle af jer.

Også en særlig tak til vores gæster udenbys fra. Fra mig og fra Frederiksberg Kommune: Vi håber at I får en vidunderlig dag.
Og med de ord vil jeg hermed sætte Walk and Run i gang. Hav en dejlig dag alle sammen!

Nyt fra Facebook

Arkiv