Pernille Høxbro

Advokat (H)

Socialudvalgsformandens tale til rejsegilde, Botilbuddet Betty

Pernille HøxbroJeg har også glædet mig utrolig meget til at komme tilbage i dag og markere, at vi nu er nået et stort skridt nærmere indflytningen.

Og jeg har glædet mig til at takke håndværkerne. Vi har så mange forventninger og visioner og forhåbninger knyttet op på de forandringer, der sker herude.

Helt inde fra rådhuset kigger vi jer over skulderen og tripper af utålmodighed med at kunne byde beboerne velkommen tilbage.

Med huset her får vi mulighed for at tilbyde moderne boliger til en bredt sammensat beboergruppe. Nemlig boliger til borgere i kørestol med behov for hjælpere til det fysiske, ungdomsboliger og ældreboliger i et innovativt byggeri.

Vi nedbryder de barrierer, der står i vejen for, at vi rent faktisk kan komme hinanden ved i dagligdagen, og derfor er det her et projekt, jeg politisk er særligt stolt over. Samt selvfølgelig også bidraget til det samlede løft herude i området.

Jeg vil gerne slutte med at sige en stor tak for den åbenhed, kreativitet og tålmodighed som alle omkring dette byggeri har udvist.

Faktisk var det FFB, der fik den oprindelige idé og så muligheden for at kunne tilbyde mere moderne boliger. Sidste år gav kommunen også årets handicappris til en af dem, der har været aktive i projektet, som en anerkendelse af de kræfter og ideer, der ligger bag det, vi fejrer i dag.

Projektet er udviklet i en følgegruppe, hvor de kommende beboere har været talstærkt repræsenteret sammen med dygtige rådgivere, eksperter og Frederiksberg Kommunes repræsentanter m.fl. Det er i sig selv en proces forbundet med usikkerhed at begive sig ud at bygge om, flytte og flytte tilbage. Når man dertil lægger, at programmeringen af bygningen er sket i en proces, hvor bygningen skulle udformes ud fra principper, som ikke tidligere er afprøvet, og som nu kan bredes ud til resten af Danmark. Så er det faktisk meget godt gået.

Så derfor også en stor TAK fra mig – til følgegruppen, afdelingsbestyrelsen, FFB, Rambøll og ONV arkitekterne. Og ikke mindst til jer håndværkere. Flot arbejde – og fortsat god arbejdslyst.


Botilbuddet Betty

Pernille HøxbroBygningen kommer til at indeholde 46 almene ældre-handicapboliger og 29 almene ungdomsboliger efter ombygningen.

Ud over ældre-handicapboligerne og ungdomsboligerne indeholder bygningen arealer i stueetagen til ejendomskontor, gæstebolig og erhvervslokaler til firmaer med sigte på social bæredygtighed og interaktion i lokalområdet.

Konkret er planen at den socialøkonomiske virksomhed Kaffefair, som udbyder café/restaurantdrift kommer til at have til huse i stueetagen, der vil få dobbelt højde, da den tidligere 1. sal inddrages.

Der etableres endvidere en taghave, som en del af byggeriet, som vil være tilgængelig for husets beboere.

Frederiksberg Kommune deltager i byggeprojektets følgegruppe sammen med beboere, bygherre, rådgivere, eksperter m.fl.

Bygningen udgør et samlet areal på 5.525 m2.

Genhusning, kommende beboere mm.

Indflytning i de ny renoverede boliger vil ske fra 1. september 2018.

En del af de kommende beboere var også beboere i bygningen før byggeprogrammet blev igangsat.

De har været genhuset forskellige steder under byggeprocessen.

Det har været muligt selv at vælge, om man ønsker at flytte tilbage til Betty Nansens Allé 57-61, eller om man vil beholde genhusningsboligen som ens kommende bolig.

Ud af 25 beboere, som valgte en midlertidig genhusning, har  17 beboere pt. valgt, at de ønsker at flytte tilbage til Betty Nansens Allé 57.

De resterende beboere har i processen ændret deres ønske til at blive i genhusningsboligen

Budgettale – 2. behandling af budget 2018

Med budget 2018 har vi indgået en aftale, hvor vi fortsætter udviklingen på socialområdet. Et budget med social ansvarlighed.

Jeg vil gerne fremhæve nogle af de vigtigste indsatser, som vi er blevet enige om i budgetforliget – og som jeg er glad for, at næsten alle partier i Kommunalbesyrelsen bakker op om.

I indsatserne på socialområdet tager vi udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og har fokus på at sikre den størst mulige effekt i forhold til at mestre eget liv. Vi skal give borgerne det mindst indgribende, men rigtige, tilbud.

Vi har i udvalget de seneste år haft et stærkt fokus på indsatsen for udsatte borgere – og det afspejler budgettet for 2018 også.

Vi har afsat midler til at etablere alternative plejeboliger på Lioba til borgere med misbrug og psykisk sygdom, der har nogle særlige behov, der ikke kan dækkes på kommunens øvrige plejecentre. Nu skaber vi en langsigtet løsning her. Tak for den enstemmige opbakning!

De alternative plejeboliger er en af de sidste brikker i den kæmpe modernisering af tilbud på det sociale område, som vi har sat i gang under rammerne af Den sociale Masterplan, så vi her på Frederiksberg selv kan forme og levere både sociale tilbud og boliger, i stedet for at købe dyre pladser uden for kommunen.

Mange indsatser for udsatte borgere har det til fælles, at de har fokus på at forebygge behovet for en mere indgribende indsats senere og på at skabe en helhedsorienteret indsats for den enkelte borger.

Vi har derfor afsat midler til at bygge videre på de gode erfaringer, der er med håndholdte indsatser for unge hjemløse og til fremskudt sagsbehandling for hjemløse borgere over 30 år. Borgere vi kun kan nå med en målrettet og fremskudt indsats.

Vi ønsker også at styrke de kommunale indsats og samarbejdet med regionen omkring borgere med psykisk sygdom, så vi skaber en mere sammenhængende og integreret indsats for den enkelte borger. Ambitionen er, at den enkelte borger kun skal have én plan at forhold sig til.

Ligeledes har vi afsat midler til en samarbejdsaftale med TUBA for at sikre at unge borgere, der er vokset op i familier med alkoholproblemer, har mulighed for terapeutisk behandling.

Det er en del af vores fælles vision for Frederiksberg, at Frederiksberg er en tryg, levende og inkluderende by. En socialt bæredygtig by. Social bæredygtighed handler både om boligsociale indsatser, en helhedsorienteret og områdebaseret byudvikling og en stærk integrationsindsats. Vi skal bygge videre på de gode erfaringer, der er opnået med både fysiske og boligsociale indsatser igennem områdefornyelse i forskellige kvarterer på Frederiksberg.

Samtidig ønsker vi at styrke den forebyggende indsats for børn og unge, så vi ikke skal opleve bandetilknytning, radikaliseringstendenser eller anden ekstremisme på Frederiksberg. Jeg er derfor glad for, at vi i budgettet har afsat midler til en integrations- og forebyggelsespakke.

Det var et kort oprids af enkelte vigtige indsatser i budgettet på Socialudvalgets område. Jeg er glad for den brede opbakning og ser frem til vores videre drøftelse.

Børnehospice, Udgående hospiceteams (palliativ behandling i hjemmet) og Hospice

Pernille Høxbro motivererMotivering for instilling til Landsrådet

Døden er vel nok det sværeste for mange af os at tale om og ikke mindst at forholde sig både i forhold palliativ pleje i hjemmet- hospice pladser til voksne – og i helt særlig grad er døden i forhold til børn er så ufattelig svær og meningsløs at vi nærmest ikke kan magte det.

Lad mig derfor begrunde den del af forslaget først der vedrører børnehospice.

Hvert år dør ca. 400 børn og at 1/3 del har brug for palliativ pleje altså ca 130 børn – men i forhold til børne hospice er virkeligheden at der i Danmark findes 1 børnehospice med 4 senge.

Vi finder at vi som konservative skal gå i front med at få ændret på dette.

Ikke således at alle forældre skal være tvunget til at lægge et døende barn på hospice – men sådan at der skabes en mulighed for det.
Og vigtigst af alt at der for barnet skabes nogle rammer der giver en værdig afslutning på livet og en ro og tryghed for forældrene som kan være tæt på barnet i en tid som ingen af os nok forstiller grufuldheden i.

Derfor mener vi at der et stort behov for at få udarbejdet et lovgrundlag således at der kan skabes de optimale økonomiske og juridiske rammer for etablering flere børnehospicer.

Hvis der er noget som er kompliceret er det samspillet mellem regioner stat og kommune – derfor ønsker vi at folketinget skal udarbejde retningslinjer således at den økonomiske fordeling ved etablering af børnehospicer bliver fastlagt.

Udover hospice enten for børn eller voksne er det efter vores opfattelse meget vigtigt at det menneske der ønsker at dø i sit eget hjem har mulighed for det men med den største og bedste støtte ikke kun fra de pårørende men også fra udgående hospiceteams – det betyder at vi gerne ser at vi fremover både får etableret flere hospicer plader i de større byer og der også etableres udgående hospice teams i til knytning hertil.

Som jeg indledte med er døden så svær det er meget lettere at tale om alt det vi kan og skal gøre for livet men døden kan vi uanset hvad ikke komme udenom.

Derfor håber jeg at landsrådet vil vedtage det fremsatte forslag fordi vi som konservative dermed vil være med til at der skabe værdige rammer både for børn og voksne i den sidste svære tid af livet.

Læs indstillingen fra Frederiksberg Konservative Vælgerforening herunder

Læs resten

Indvielse af de to nye botilbud i LIOBA

Tak til borgmesteren

Jeg er selvfølgelig også rigtig glad for at være med til at åbne hele to nye botilbud i dag.

Der sker virkelig meget på socialområdet her på Frederiksberg. Den Sociale Masterplan tegner linjerne i et stort projekt, der skal sikre at vi kan tilbyde borgerne gode boliger og sociale tilbud af høj kvalitet. Og vi er godt på vej. For eksempel ombygningen og renoveringen på Betty Nansens Allé og hjemtagelsen af de beskyttede værksteder fra Egegårdsvej i Rødovre til en helt nyindrettet og topmoderne bygning på Bernhard Bangs Allé.

Det er gode løsninger, der betyder at vi ikke behøver at sende Frederiksberg-borgere land og rige rundt til dyre tilbud i andre kommuner, men i stedet kan tilbyde udsatte borgere en meningsfyldt hverdag i deres egen kommune.

I sidste uge holdt vi indvielse af de nye udearealer ved Magneten og Center for social virksomhed, og i går aftes havde vi nabomøde, hvor vi fik lejlighed til at fortælle om de nye botilbud i Liobabygningen. Det var et godt møde, og der var mange, der havde hevet et par timer ud af kalenderen for at høre mere om de nye tilbud og for at få svar på deres spørgsmål om husets fremtid.

I dag er også en god dag, fordi vi nu kan tilbyde et godt sted at bo til de beboere, der kommer fra botilbuddet på Mariendalsvej, og til fremtidige beboere der slås med de samme problemer.

Lioba er et godt tilbud. Og her tænker jeg ikke kun på de fysiske rammer, som er væsentligt forbedret i forhold til den gamle villa. Botilbuddet Lioba er nemlig meget mere end bare et sted at bo. Det er også et sted at leve.

Vi har opgraderet på alle fronter, så vi nu kan tilbyde den bedst mulige og helt rigtige støtte til alle der bor her – både individuelt og i fællesskab. På personalesiden har vi også opgraderet, så det nu altid er muligt at få fat i en medarbejder på stedet, når man har brug for hjælp eller en at snakke med. Når det er sagt synes jeg også, at de nye lokaler indbyder til at skabe et godt fællesskab mellem jer der bor her. Mulighederne er her i hvert fald, hvad enten det er i køkkenet, i fællesrummet eller i jeres private bolig. Det håber jeg I gør brug af.

Bostedet Betty er her jo som borgmesteren fortalte kun for en periode, men det er jo trods alt alligevel i 2 år, mens vi renoverer og ombygger på Betty Nansens Allé. Vi har gjort alt hvad vi kunne for at finde et godt sted til beboerne fra Betty, mens I venter på at jeres nye lejligheder bliver klar. Men det bliver altså først efter sommerferien i 2019.

Jeg synes vi har fået skabt et rart og hyggeligt miljø, hvor der både er plads til den enkelte og til fællesskabet – både indenfor og udenfor i haven. Jeg er sikker på, at alle får det godt her.

Frem til 2019 vil både Lioba og Betty have til huse her, og når den tid kommer står vi med en ny situation, og med det også nogle nye muligheder. Det ligger selvfølgelig i kortene, at de boliger Betty efterlader, når beboerne vender hjem til deres nyrenoverede boliger ikke skal stå ubenyttede hen. Derfor arbejder vi allerede nu med tanker og idéer til hvordan vi bedst udnytter de Betty-boliger der bliver ledige til den tid. Og jeg er glad for, at der med budgetforliget er enighed om at vi skal udvide Lioba til et mere omfattende tilbud med alternative plejeboliger.

Men det er jo fremtid, og jeg synes at vi i dag skal glæde os over kan fejre indvielsen af de to botilbud, Lioba og Betty. Der vil selvfølgelig være mulighed for at komme lidt rundt og se hvordan vi har indrettet os. Det ved jeg at vores socialchef Flemming Nielsen vil fortælle nærmere om, så jeg vil om et øjeblik give ordet videre til ham. Men inden da kan jeg lige nå at sige tillykke til alle de nye beboere her i Lioba, og endelig en stor tak for et rigtig godt samarbejde til både Handicaprådet og Søster Benedikte. Jeg er sikker på at vi får et godt naboskab på med klostret og med de andre naboer i området.

Tusind tak. Og så vil jeg give ordet videre til Flemming Nielsen


Baggrundsoplysninger – indvielse af to nye botilbud på Lioba 20. september 2017 Læs resten

Nyt fra Facebook

Arkiv