Pernille Høxbro

Rådmand og formand for Socialudvalget

For det Frederiksberg, du holder af

Skærmede udearealer til Magnetens sårbare brugere

Magneten
Magneten på Bernhard Bangs Allé rummer Frederiksberg Kommunes Center for Social Virksomhed, som er et nyt beskyttet beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud for borgere med psykiske handicaps, borgere med udviklingshæmning og borgere med uutismespektrumforstyrrelser. Derudover rummer Magneten faciliteter til musikere, aftenskoler og kampsportsudøvere.
Magneten er etableret som en del af Den Sociale Masterplan. Den Sociale Masterplan har som overordnet formål at sikre optimale fysiske, faglige og driftsmæssige forhold for de specialiserede, sociale målgrupper. Den Sociale Masterplan tilstræber bæredygtighed, så kommunen i videst muligt omfang bliver fagligt selvforsynende med boliger og beskæftigelses- og aktivitetstilbud til borgere med psykiske og fysiske handicap.

Den nye have
Torsdag den 14. september 2017 kl. 14-15 indvies Magnetens nye skærmede udearealer. Det sker på adressen Bernhard Bangs Allé 43.
Anlægget består af et 100% skærmet udeareal, der er placeret i 1. sals højde. Projektet indeholder dels et støbt dæk på søjler, fire meter over terræn, dels værksteder og depoter. På dækket er etableret et vækstlag til skærmede udearealer, et væksthus, samt en overdækket bålplads. Det er de skærmede udearealer, som udgør den største del af projektet. Samtidig er værksteder og depot en afgørende forudsætning for sjakholdet, som laver bl.a. gartneropgaver. Ankomst til haven er via en gangbro fra Magneten. Desuden udnyttes Magnetens elevatortårn til handicapvenlig adgang.
Parkering til den nye svømmehal er etableret i terræn under haven. Projektet er en unik og alternativ løsning til parkeringskælder, som sikrer, at brugerne får fantastiske udearealer samtidig med, at parkering til bl.a. svømmehallens brugere er tilgodeset.
De skærmede udearealer til Magneten er en vigtig byggeklods i den samlede sociale masterplan, da det betyder, at borgere der bl.a. bor i botilbud kan tilbydes en indholdsrig og meningsfuld hverdag såvel inde som ude gennem fagligt kvalificerede og udviklingsorienterede beskæftigelses- og aktivitetstilbud.

Drift af Magneten – den daglige gang i huset og haven
Der arbejdes med at udvikle Magneten ud fra socialøkonomiske principper, således at hverdagen for brugerne tilnærmes mest muligt et ordinært arbejde eller uddannelse. Dvs. at der med et socialøkonomisk sigte arbejdes i retning af en virksomhedsform, der har et socialt, sundheds- og eller miljømæssigt formål og har et salg af ydelser og/eller produkter.
Involvering af brugerne kan således foregå dels i forbindelse med café- og udstillingsaktiviteter, og hvor brugerne eller andre relevante grupper kan indgå i serviceopgaver, dels i forbindelse med selve driften af huset, herunder fx gartnerarbejde og indvendig vedligeholdelse. De skærmede udearealer er en vigtig del af borgernes hverdag, da de er med til at vedligeholde haven og udvikle indholdet i den.

Økonomi
Det samlede anlægsbudget for Magnetens skærmede udearealer og værksted- og depotrum er 10,9 mio. kr. Entreprenøren Strømberg & Sahl har stået for opførelsen af byggeriet.

Budgettale ved 1. behandling af budget 2018

Vi står nu for enden af en valgperiode, og det giver mig anledning til også at trække lidt tråde tilbage til hele perioden, når jeg nu præsenterer Socialudvalgets budgetforslag.

Vi vedtog i starten af denne periode nye politikker for handicap, udsatte og integration. Alle politikkerne bygger overordnet set på de samme værdier om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab. De værdier har gennemsyret vores arbejde i udviklingen af området og i det daglige arbejde med borgerne.

Rehabilitering – mestring af eget liv

Alle borgere med behov skal sikres støtte og hjælp. Det gælder i særlig grad borgere med handicap, udviklingshæmning eller psykisk sygdom. Vi har fokus på, at de indsatser vi i kommunen iværksætter, har den størst mulige effekt for den enkelte borger. Derfor tager indsatserne udgangspunkt i borgernes egne behov og muligheder.

Med Den sociale masterplan arbejder vi mod et fagligt bæredygtigt specialiseret socialområde. De kommende år færdiggøres den samlede modernisering af socialområdet med fokus på gode fysiske rammer, en bæredygtig økonomi og en stærk faglighed med borgeren i centrum.

Udgangspunktet for indsatsen er at hjælpe den enkelte borger videre – at borgeren får det mindst indgribende, men rigtige tilbud. Der er fokus på, at borgeren er inddraget i at lave sin egen plan, og at der arbejdes med den enkelte borgers progression.
Vi har sat midler af til kompetenceudvikling for alle medarbejdere på tilbuddene, og til at styrke sagsbehandlingen for at sikre borgernes
retssikkerhed.

Udviklingen af den stærke faglighed hænger nært sammen med udviklingen af gode fysiske rammer. Målet er fortsat at få vores borgere hjem fra botilbud uden for Frederiksberg og at tilbyde borgerne tidssvarende boliger og tilbud på Frederiksberg.

Det er vores ambition i Socialudvalget, at moderniseringen af botilbud ses i sammenhæng med udviklingen af lokalområdet.

Magneten er et godt eksempel, hvor der både er tilbud på kultur- og fritidsområdet og aktivitets- og beskæftigelsestilbud til borgere med psykiske eller fysiske handicap i samme hus. Lige straks kan vi åbne de nye udearealer i første sals højde, der nedenunder rummer parkeringspladser til den nyåbnede svømmehal.

Et andet godt eksempel er botilbuddet Betty. Når det står færdigt i starten af 2019, indgår det i en samlet plan for udvikling af lokalområdet. Betty kommer til at indeholde pladser til borgere med udviklingshæmning, borgere med autisme og
afklaringspladser.

I masterplanen indgår også etablering af et tilbud til det stigende antal Frederiksberg borgere med misbrug og psykisk sydom, der har brug for fysisk pleje og omsorg. Det er en gruppe af borgere, som ikke kan få den rette støtte inden for det almene ældreområde, og som vi i dag ikke har det rette tilbud til. De alternative plejeboliger etableres på Lioba i 2019 og det er Socialudvalgets fælles
ambition, at finansieringen kommer på plads med budgettet.

Den faglige omstilling og udviklingen af de fysiske rammer skal ses i tæt sammenhæng med indsatsen for at skabe en bæredygtig økonomi på området.

Det specialiserede socialområde har oplevet et stigende udgiftspres – ligesom i resten af landet. I Socialudvalget har vi fulgt arbejdet med en handlingsplan for økonomisk tilpasning meget tæt. Der er gjort en stor indsats for at få styr på udgiftsudviklingen – og det er i høj grad lykkedes os! Undersøgelser på landsplan viser, at Frederiksberg Kommune er en af de mest effektive kommuner i landet, og det endda med lavere udgifter.

Lavere udgifter er dog ikke et mål i sig selv! Det ligger både mig og hele Socialudvalget meget på sinde, at de mest udsatte borgere på Frederiksberg får den støtte, de har brug for.

Vi har altså en solid basis for at arbejde videre med at styrke området. Vi vil fortsat følge udviklingen på området og særligt sætte fokus på bedre sammenhæng mellem børne- og voksenområderne.

Forankring af indsatser for udsatte borgere

Vi har i udvalget de seneste år haft et stærkt fokus på indsatsen for udsatte borgere. Det første år jeg var formand for Socialudvalget, besluttede vi i udvalget at udarbejde en samlet plan for byens udsatte borgere. I sidste års budgetforlig besluttede vi at etablere et Udsatteråd. Jeg ser frem til det fremtidige samarbejde i Udsatterådet om udviklingen på området.

Det er et hovedfokus i udsatteplanen og i vores indsats at forebygge, at borgere bliver udsatte og får behov for en tungere indsats senere i livet. Forebyggelse er centralt i den sociale indsats og vil fremover få større betydning med den nye revision af Serviceloven.

Et andet hovedfokus er at forankre de spor, der er lagt med tidligere års planer. Vi skal sørge for, at de mange gode indsatser bliver en del af det daglige arbejde – og ikke projekter, der kører ved siden af.

Derfor lægger vi i Socialudvalget også op til at fortsætte to gode indsatser, der har vist sig at virke: Nemlig fremskudt sagsbehandling for udsatte og hjemløse borgere over 30 år og en særlig indsats for unge hjemløse. Det er vigtigt, at disse håndholdte og koordinerede indsatser nu forankres i det daglige arbejde. Det er gennem den fremskudte indsats, at vi sikrer, at der bliver udarbejdet handleplaner, også for de mest udsatte.

På psykiatriområdet foreslår vi at bygge videre på gode erfaringer og videreudvikle en samlet integreret psykiatrisk indsats, så den kommer til at dække såvel borgere, der er i akut behandling, som borgere, der er indlagt eller i ambulant behandling i psykiatrien.

Indsatsen giver et godt grundlag for et styrket strategisk samarbejde med regionen. For den enkelte borger vil det give en mere
sammenhængende indsats i forhold til både den kommunale og den regionale indsats. Det er ambitionen, at borgeren kun skal have én
handleplan at forholde sig til.

Vi ønsker i Socialudvalget også at udvide muligheden for, at unge borgere, der vokser op i familier med alkoholproblemer, kan få gratis
terapeutisk behandling hos TUBA – også selvom de er over 24 år.

Socialt bæredygtig by

Frederiksberg er – og skal fortsat være – en tryg, levende og inkluderende by. Den vision indebærer, at Frederiksberg skal være en socialt bæredygtig by, der inkluderer og styrker alle borgere.

Social bæredygtighed handler både om en stærk integrationsindsats, boligsociale indsatser og en helhedsorienteret byudvikling. Vi skal tænke hele vejen rundt i de byområder, der har særligt behov for en positiv udvikling.

Vi vil i det arbejde bygge videre på det velfungerende samarbejde på tværs af kommunen og med byens aktører, herunder foreninger og
boligorganisationer. Vi har gode erfaringer med et bredt samarbejde i forhold til at etablere varige boliger til flygtninge. Den samarbejdsform håber jeg, vi kan tage med ind på andre områder, når vi videreudvikler den socialt bæredygtige by.

Også det frivillige engagement i forhold til at modtage flygtninge har været fantastisk at se. I det hele taget vil jeg gerne takke de frivillige, der gør en kæmpe indsats af uvurderlig betydning og gør en stor forskel i hverdagen for mange af vores medborgere.

Afslutning

Jeg er derfor også glad for, at vi gennem de sidste år har fået et rigtigt velfungerende samarbejde op at stå i Frivillighedsforum, hvor vi har skabt en platform for inddragelse og netværk blandt frivillige foreninger.

Jeg vil i den sammenhæng også gerne sende en særlig tak til Handicaprådet og formanden for en utrættelig indsats, både i det daglige og i det lange udviklingstræk.

Vi vil i Socialudvalget fortsat arbejde for, at udviklingen af socialområdet sker i et bredt ejerskab mellem kommune og lokale samarbejdspartnere. Jeg ser frem til det fortsatte engagement og samarbejde, også når vi skal genbesøge de centrale politikker på socialområdet det kommende år.

Med disse ord, vil jeg gerne slutte med at sige tak til mine kolleger i Socialudvalget for stort engagement og stor ansvarlighed.

Pernille Høxbro (C), formand for Socialudvalget

 

Nyt fra Facebook

Arkiv