Tale Førstebehandling Budget 2011

Som formand for Børneudvalget er det en stor glæde at kunne præsentere et budgetforslag, som både i driftsbudgettet og i anlægsbudgettet rummer den nødvendige plads til alle børn – både dé som allerede i dag bor i vores kommune, men også alle dé som efter prognosen vil komme til.

I indeværende år efterspørger 6.200 børn plads i vore dagtilbud og dette tal vil i 2014 være steget til mere end 6.800 børn.

Børneudvalget forvalter da også et stort budget – vi vil i 2011 anvende mere end ½ mia. på drift af dagtilbud. Det er i den forbindelse vigtigt at nævne, at budgettet på dagtilbudsområdet inden vi begynder at prioritere er fremskrevet fra 2010 til 2011 er fremskrevet med 23 mio. kr. – alene på grund af væksten i antallet af børn.

Ud over dagtilbudsområdet, rummer Børneudvalgets budget også midler til den sociale indsats for særligt udsatte børn og unge. På denne indsats vil vi i 2011 anvende knapt 200 mio. kr.

I alt udgør Børneudvalgets driftsbudgetramme godt 700 mio. kr.

I en situation, hvor vi i vores kommune har måttet prioritere meget nøje for at skabe et budget i balance har vi naturligvis også måttet revurdere budgettet på dagtilbudsområdet og på det børnesociale område.

Vi har måttet træffe valg.

Vi er af forvaltningen præsenteret for en lang stribe handlemuligheder – nogle er kommet med, andre er fravalgt

Vi har – som borgmesteren nævnte i sin tale i mandags – haft som ambition at nedbringe omkostningerne ved at ”kigge nyt” på vores store organisation. Er der opgaver vi kan løse på en ny måde? Kan vi arbejde anderledes? Vel at mærke uden at det går ud over kvaliteten i den hverdag, som børn og forældre oplever i vore dagtilbud og i vores sociale indsats.

Budgetforslaget, som det ligger nu, illustrerer, at det kan vi naturligvis.

På dagtilbudsområdet fortsætter vi planen med sammenlægning af institutioner, så vi får færre men større og mere bæredygtige institutioner. Vi sparer tid til ledelse og får mere tid til omsorgen for børnene. I løbet af 2011 skal vi sammenlægge 6 institutioner til 3 og budgetforligets parter har aftalt, at vi frem mod budgetlægningen for 2012 skal se på en samlet plan for sammenlægning – også i årene der kommer.

Som et andet element i budgettilpasningen har vi revideret tildelingen af de såkaldte dispensationstimer – dvs. dét tillæg i den ordinære personalenormering, som mange institutioner for øjeblikket har.

Timetallet er revideret, og fremadrettet vil reglerne for tildeling af ekstratimer blive mere enkle og først og fremmest komme de mindste børn til gode.

Til gengæld vil børnehavealderen igen blive 3 år. Det er fint at konstatere en bred enighed i kommunalbestyrelsen om denne beslutning. Vi fastholder, at børn kan flytte fra vuggestue til børnehave tidligere end 3 år – nemlig som hovedregel ved alderen 2 år og 10 måneder – men der vil følge personaletimer og øvrige ressourcer med – som til et vuggestuebarn – indtil det fyldte 3 år.

I dagplejen har vi besluttet at omlægge tilsynet – idet vi er så heldige at have en gruppe meget erfarne dagplejere med mange år i faget, og det skal tilsynet naturligvis tilpasses efter.

Dagplejens administration flytter til en ny adresse, i rigtigt gode lokaler, men med en lavere husleje – alt sammen eksempler på, at det er muligt at mindske omkostningerne uden at det går ud over serviceniveauet – uden at kerneydelsen berøres.

Vi er rigtigt glade for vores dagplejeordning og har besluttet også til næste år at gentage den flotte kampagne for at få flere dagplejere. Foreløbigt har kampagnen resulteret i ansættelse af 6 nye dagplejere, og vi håber på flere.

Ud over de beslutninger om justeringer, vi selv har truffet, er der også sket ændringer i lovgivningen, som vi skal efterleve.

I forlængelse af regeringens afbureaukratiseringsprogram ”Mere tid til velfærd” er der sket en forenkling i dagtilbudsloven. De pædagogiske læreplaner skal ikke længere evalueres hvert år, men kun hvert andet år og de såkaldte børnemiljøvurderinger skal indgå i de pædagogiske læreplaner. Sprogvurderinger skal ske efter behov – og altså ikke for alle børn. Disse forenklinger har betydet, at vi tilsvarende har tilpasset budgetterne. Der har været en del debat om, hvordan denne tilpasning kunne ske. Vi har valgt at følge KL´s vejledning, og ligger på den måde på linje med andre kommuner.

Også i forhold til institutionernes madordning er der kommet ny lovgivning. Madordningen gøres frivillig. Det vil fra 2011 være op til den enkelte forældrebestyrelse at afgøre, hvorvidt der skal serveres frokostmåltid i institutionen. Personligt er jeg utroligt glad for denne justering i lovgivningen, det betyder nemlig, at de forældregrupper, som foretrækker selv at smøre madpakke, nu får denne mulighed. Det er dog forudsætningen, at de respektive institutionsbestyrelser bliver enige – der er således ikke frit valg for den enkelte forældre, men for en institutions forældregruppe samlet.

Der kan dog godt i de integrerede institutioner besluttes én ordning for vuggestuebørn og én ordning for børnehavebørn. Taksten for en plads – henholdvis med og uden frokost vil i 2011 variere med knapt 500 kr.. Det gælder såvel i vuggestue som i børnehave. De endelige takstberegninger vil være færdige i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Alle forældrebestyrelser skal således inden årsskiftet træffe beslutning om den fremtidige ordning, og senest i juni 2011 skal ordningen være tilpasset forældrenes beslutning.

Fremadrettet skal beslutningen tages op hvert andet år, så praksis løbende kan tilpasses den aktuelle forældregruppes ønsker.

På det sociale område foretager vi også en del omlægninger. Vi vil nedbringe omkostningerne først og fremmest ved i højere grad at satse på egne tilbud frem for udenbys tilbud. Vi er meget heldige selv at råde over særdeles kvalificerede døgntilbud og behandlingstilbud. Vi udvider fra 2011 kommunens egne tilbud med yderligere 4 hybelværelser – målrettet unge, som ikke kan forblive i familien, og derfor får mulighed for egen bolig med den fornødne støtte fra voksne kontaktpersoner.

Endelig vil vi også tage skridt til at justere det aflastningstilbud, som vi yder til familier med børn og unge med autisme. Vi gør tilbuddet mere fleksibelt, og omlægger en del af aflastningen fra døgnaflastning til aflastning i dagtimerne.

Væksten i børnetallet afspejler sig ikke kun i driftsbudgetterne, men sandelig også i anlægsbudgetterne, og i de kommende 4 år, sætter børneområdet solide fodaftryk.

Vi skal ombygge, udvide og nybygge ikke mindre end 11 institutioner i de kommende 4 år. Alene i indeværende år (2010) har vi anlagt 240 nye pladser og i 2011 opretter vi yderligere godt 400 pladser. Dvs vi etablerer 640 nye pladser på knap 2 år i Nordeuropas tættest bebyggede by – det synes jeg godt vi kan være stolte af!

Vi skal holde pasningsgarantien – og vi skal fastholde det kendte, gode serviceniveau for de mange familier som vælger at bosætte sig på Frederiksberg. Vi bygger meget, men det har også været naturligt (og nødvendigt) at se på alle muligheden for flere pladser i de eksisterende institutioner.

Vi har måttet prioritere –og har derfor besluttet at alle pladser i to daginstitutioner, som i dag modtager børn helt op til 10 år – frem over skal forbeholdes vuggestuebørn og børnehavebørn. De ældste børn, som går i skole, vil få plads i sfo sammen med deres klassekammerater på de skoler, hvor de går.

Jeg er naturligvis fuldt opmærksom på, at det vil være en omstilling for både børn, forældre og ansatte, men vi gennemfører naturligvis tilpasningen så hensynsfuldt som overhovedet muligt, og det vil tidsmæssigt blive tilpasset den sædvanlige overgang fra børnehave til skole den 1. maj.

Alt i alt er jeg glad for at kunne videresende et budget i balance til 2. behandling. Et budget som er afstemt i forhold til ønsker og behov og som er bæredygtigt i forhold til de kommende års udfordringer.

Et budget med bred politisk opbakning og det er jeg personligt meget glad for.

Afsluttende vil jeg takke vores dygtige medarbejdere i forvaltningen som hver på sin post gør et stor indsats for, at vi politikere kan træffe de rigtige beslutninger.

Også en stor tak til alle vores mange engagerede og energiske leder, pædagoger og øvrigt personale i alle vores institutioner.

I gør en flot indsats!

Og til allersidst tak til mine kollegaer i Børneudvalget for en god og konstruktiv tone på trods af politisk uenighed.

Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde i de næste 3 år!