Rådmand og formand for Socialudvalget

For det Frederiksberg, du holder af

Budgettale 2. behandling af budget 2015

På Socialudvalgets område betyder budgetaftalen for 2015 og overslagsårene, at vi viderefører og udbygger de mange gode indsatser til gavn for de borgere, som har brug for støtte til at kunne leve et godt og værdigt liv på lige fod med andre.

 

Selvom budgetaftalen ikke omfatter alle partierne i Kommunalbestyrelsen er det samtidig mit klare indtryk, at vi i Socialudvalget langt hen ad vejen er enige om både de grundlæggende principper og de konkrete indsatser på socialområdet.

 

Et af omdrejningspunkterne er rehabilitering, som handler om at hjælpe den enkelte til at mestre sit eget liv. Alle de forskellige indsatser på det sociale område har i virkeligheden dette mål, men metoderne afhænger helt af de konkrete problemstillinger, hvilket også afspejles i de mange forskellige tilbud.

 

Udbygningen og moderniseringen af de sociale tilbud fortsætter i de kommende år. Der er med masterplanen på socialområdet lavet en plan for dække behovene for moderne bo-, aktivitets- og beskæftigelsestilbud, og der er frem til 2018 afsat 80 mio. kr. til disse formål.

 

Der afsættes desuden 15 mio. kr. til etablering af nye akut- og afklaringspladser til borgere med psykiske problemstillinger, og 5 mio. kr. til særlige aktivitets- og beskæftigelsesformål i det ny aktivitetscenter Magneten.

 

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at takke for den brede politiske opbakning til den sociale masterplan, som er krumtappen i den videre udbygning af vores tilbud på dette centrale område.

 

Der er også fokus på at sikre en effektiv institutionsdrift, og det forventes, at der gennem en langsigtet planlægning kan opnås en effektiviseringsgevinst på driften af kommunens egne institutioner med virkning fra 2016.

 

Det er derfor også min opfattelse, at der ikke på nuværende tidspunkt er indikation for rammebesparelser og øget konkurrenceudsættelse som foreslået af Liberal Alliance. Øget konkurrenceudsættelse vil tværtimod kunne modvirke de positive effekter, vi forventer af en øget hjemflytning af frederiksbergborgere i takt med vores egen udbygning.

 

Støtte i hverdagslivet er et vigtigt indsatsområde for borgere med psykiske funktionsnedsættelser, og der er med budget 2015 sat fokus på at styrke adgangen til hurtig og let tilgængelig støtte. Dette sker bl.a. gennem en udvidelse af støtte- og kontaktpersonordningen, så mulighederne for støtte øges i aften- og nattetimerne.

 

Ny velfærdsteknologi og social it kan også være med til at understøtte borgernes selvhjulpenhed og skabe tryghed i hverdagen. Der investeres derfor i 2015 i velfærdsteknologi og social it, som vil blive implementeret i tæt samarbejde med brugere og pårørende.

 

For de socialt udsatte borgere er der i de senere år sket en markant udbygning af tilbuddene, først og fremmest gennem en vifte af nye botilbud under hjemløseplanen. Der er desuden igangsat indsatser omkring forebyggelse og sundhedsfremme, fremskudt sagsbehandling, tæt samarbejde med Psykiatrisk Center, samt tilbud om aktivitet og beskæftigelse.

 

Disse indsatsområder videreudvikles i de kommende år, og for de mest udsatte borgere, som kan have svære helbredsproblemer og funktionsnedsættelser, igangsættes et nyt udviklingsprojekt med særligt sigte på omsorg og døgnpleje. Det er endvidere med budgettet for 2015 aftalt at styrke socialrådgiverindsatserne på værestederne.

 

Alle disse mange indsatser og elementer vil indgå i udarbejdelsen i en samlet plan for udsatteområdet, som vil være med til at udstikke pejlemærkerne for aktiviteterne i de kommende år.

 

En sådan plan vil også omfatte de indsatser, som de fremsatte mindretalsforslag til budgettet fra Enhedslisten og SF vedrører. Det drejer sig her om kvindekrisecenter- og herbergstilbud, permanentgørelse af tandbus, analyse vedrørende fixerum, udsattepulje og udsatteråd. Jeg mener at vi skal inddrage disse forslag i arbejdet med udsatteplanen, som både vil give et samlet overblik og et godt prioriteringsgrundlag.

 

Der ligger desuden mindretalsforslag fra Enhedslisten om en øget hjerneskadeindsats og fra SF om en sprogpulje for etniske kvinder. Jeg vil foreslå at vi vender tilbage til en nærmere vurdering af hjerneskadeindsatsen i forbindelse med budgettet for 2016. Og med hensyn til spørgsmålet om sprogpulje vil det være relevant at inddrage dette i forbindelse med den igangværende fornyelse af integrationspolitikken, som vi skal udmønte fra næste år.

 

Et vigtigt og livgivende element i arbejdet på socialområdet er de mange frivillige initiativer, som vi kan glæde os over at have i stort og righoldigt omfang her på Frederiksberg.

 

Et af de mange eksempler er Cafe Paraplyen, hvor vi i 2015 er med til sikre mulighed for at holde lørdagsåbent for de mange borgere, der har glæde af dette tilbud på ugens øvrige dage.

 

På det boligsociale område fortsætter vi de mange gode indsatser i samarbejde med boligorganisationerne og de frivillige kræfter i lokalsamfundet.

Også her tror jeg at vi i 2015, som på udsatte-området, skal formulere nye pejlemærker for indsatsen, således at vi kan opnå de bedste resultater for både hele byen og de enkelte boligområder.

 

Som det fremgår, vil socialområdet også i 2015 og de kommende år være kendetegnet ved en god og levende udvikling. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde til gavn for kommunen og dens borgere.

Nyt fra Facebook
 • Efter netop at have hørt vores dronnings nytårstale bliver jeg fattig for ord ! Så flot og smukt ! Jeg er 100% enig ! Godt nytår til jer alle og tak for året der gik ❤️

  Read More...
 • Read More...
 • Idag åbnede jeg julemarked på Center for Social Virksomhed( Magneten) En stor fornøjelse at opleve visionen om en sammenhæng mellem idræt,musik og borgere m handicap dagligt skal værdi for brugerne af huset og borgerne på Frederiksberg er lykkedes i den grad ! Også dejligt at se de mange smukke ting der er skabt af brugerne…

  Read More...
 • Idag er det politik hele dagen 👍kl 14.00 temamøde i kommunalbestyrelsen om unge / vigtigt - for unge er fremtiden ! Senere gruppemøde også kommunalbestyrelses møde kl19.00 - ? 😜 Men jeg måtte lige lade op med 4 gange havbad og 3 gange sauna så skønt nu hjem og gøre den ydre fremtoning mere menneskelig…

  Idag er det politik hele dagen 👍kl 14.00 temamø...

  Read More...
 • Read More...
 • Liberal bliver jeg aldrig men derfor glæder jeg mig nu alligevel til at læse min gode politiske ven Jan E.Jørgensen bog 😉har netop købt den i en pause i en iøvrigt meget lang møde aften i kommunalbestyrelsen 🤔

  Read More...
 • Så vedtager vi budgettet for 2019 og det er et meget økonomisk ansvarligt budget - som indeholder stor social ansvarlighed. Vi sikrer,at der fortsat tages hånd om vores allersvageste borgere - bl.a styrkelse af bemandingen på vores herberger- forsat fokus på rehabilitering - styrkelse af vores forebyggende indsatser - bevarelse af vores sociale væresteder i…

  Så vedtager vi budgettet for 2019 og det er et meget øk...

  Read More...
 • På Frederiksberg hylder vi frivilligheden og vores mange energiske frivillige😊 I år gik de to Frivillighedspriser til henholdsvis Sind og Kirsten Jacobsen ( frivillig på Dansk Kvindesamfunds kvindehjem) En stor tak til prismodtagerne og naturligvis alle de andre frivillige 👍👍Som Socialudvalgsformand er det en stor glæde at uddele priserne sammen med Borgmester Jørgen Glenthøj men…

  På Frederiksberg hylder vi frivilligheden og vores mang...

  Read More...

Arkiv