Min tale son Formand for Socialudvalget – budgetbehandlingen 2015

Jeg er glad for i dag at kunne præsentere hovedpunkterne i et budgetforslag, som viderefører en markant og positiv udvikling af det sociale område på Frederiksberg.
Tilbuddene på socialområdet henvender sig til en meget bred gruppe af borgere. Det er både borgere med fysiske og psykiske handicap, borgere med forskellige sociale problemstillinger, og borgere med udenlandsk baggrund, som på grund af kulturelle barrierer har brug for støtte til at blive en del af det danske samfund.
Fælles for de forskellige grupper af borgere er, at de i en periode af kortere eller længere varighed har behov for en hjælpende hånd til at opnå en tilværelse på lige fod med andre. Mange har svære handicap eller funktionsnedsættelser, som kræver en højt specialiseret indsats over længere tid. Andre har i en optrænings- eller overgangsperiode blot brug for en mere praktisk betonet støtte.
Fundamentet for den igangværende udvikling og udbygning af de sociale indsatser på voksenområdet blev lagt med Socialudvalgets vedtagelse i 2012 af en kvalitetsstandard for voksne med særlige behov og udvalgets vedtagelse af den sociale masterplan i 2013.
En vigtig forudsætning for vores arbejde er erkendelsen af, at de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer for drift og udvikling af de sociale tilbud stiller krav til både fornuft og fremsynethed. Virkeligheden står ikke stille.
Ressourcerne skal bruges der, hvor de er til mest gavn og effekt for borgerne, og vi skal være klar til prioritere og omstille indsatserne, når behovene ændrer sig.
Rehabilitering – mestring af eget liv
Kvalitetsstandarden for voksne indeholder en række socialpolitiske pejlemærker for indsatserne. Et af de vigtigste pejlemærker er rehabilitering og mestring af eget liv.
Udgangspunktet er her, at alle borgere, uanset handicap, funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan opnå et ligeværdigt liv ved at udnytte egne evner og ressourcer. I de kommunale tilbud er vores fornemste opgave sikre, at borgerne støttes i den udvikling.
Et centralt mål i de kommende år er derfor, at den rehabiliterende tankegang og mindsteindgrebsprincippet – som indebærer, at den enkelte borgers egne muligheder og ressourcer hele tiden udnyttes optimalt – bliver det bærende princip i indsatserne. I den forbindelse skal fokus videst muligt flyttes fra varige til midlertidige botilbud, og fra botilbud til socialpædagogisk støtte i egen bolig, som giver de bedste muligheder for selvstændighed og selvbestemmelse i eget liv.
Et bedre liv for socialt udsatte borgere er et særligt indsatsområde. I forlængelse af de allerede etablerede tilbud under hjemløseplanen er der derfor også med budgetforslaget lagt op til nye indsatser. Det er indsatser, som tager sigte på dels opsøgende og aktiverende støtte, dels pleje og omsorg for borgere med svigtende helbred eller funktionsnedsættelser.
Socialudvalget har også drøftet mulighederne for akut- og afklaringspladser for borgere med psykiske lidelser, og for bedre overgange mellem de regionale og de kommunale tilbud, som kan være med til at sikre sammenhæng i tilbuddene. De forslag vil også indgå i den videre drøftelse i forbindelse med budgetprocessen.
Fortsat udbygning med borgeren i centrum
Et andet centralt mål for udbygningen af vores tilbud er, at flere borgere kan modtage tilbud på Frederiksberg frem for i andre kommuner. Vi har i dag en del borgere, som har eller bor i tilbud i andre kommuner – nogle af dem helt tilbage fra den statslige særforsorgs tid. Det er vores ambition at blive så selvforsynende med relevante og specialiserede tilbud, at vi fremover kan give nye borgere mulighed for at blive på Frederiksberg, så de kan være tæt på pårørende og netværk i nærmiljøet.
Budgetforslaget for 2015 og overslagsårene lægger derfor også op til, at vi viderefører den sociale masterplan og etablerer en række nye tilbud, som understøtter denne målsætning.
Etableringen af det nye aktivitetscenter Magneten på Bernhard Bangs Allé er i fuld gang. Her planlægger vi også at udvikle og realisere en socialøkonomisk virksomhed, i første omgang i forbindelse med servicefunktionerne. Det vil give os nye erfaringer og kan åbne op for, at vi i højere grad inddrager socialøkonomi i den kommunale drift i årene fremover.
Tryghed i hverdagen – og i lokalmiljøet
Hvis borgeren skal udvikle og realisere egne evner og ressourcer skal der være trygge rammer, der giver støtte for den enkelte i boligen, i nærmiljøet og i boligområdet. Med budgetforslaget lægges der derfor op til en række indsatser, som styrker mulighederne for hurtig og let tilgængelig støtte for borgere med psykiske funktionsnedsættelser, og hvor brugen af ny velfærdsteknologi er med til at understøtte borgernes selvhjulpenhed.
Med de foreslåede investeringer i rehabilitering, fortsat udbygning af tilbud og tryghedsskabende indsatser er der samtidig skabt mulighed for at sikre en mere effektiv drift af den kommunale vifte af tilbud.
Trygheden i nærmiljøet og boligområderne indgår også som et centralt element i arbejdet med at fremme den socialt bæredygtige by. Vi har et fælles ønske om at skabe et attraktivt by- og boligmiljø. Vi vil derfor holde fast i og udvikle de boligsociale indsatser i samarbejde med boligorganisationerne og de mange frivillige kræfter i lokal- og civilsamfundet.
De initiativer, jeg her nævner, skal også støttes gennem kommunens opsøgende arbejde og fremskudt sagsbehandling i lokalområderne, så vi styrker en sammenhængende indsats for de grupper af beboere, der har brug for særlig støtte.
Nye politikker på vej – tilgængelighed, inklusion og medborgerskab
Det helt overordnede mål for alle vores sociale indsatser kan i virkeligheden siges meget kort: aktivt medborgerskab og deltagelse i samfundslivet – for alle.
For at sætte retningen i det arbejde har vi på nogle centrale områder formuleret nogle politikker, som her i 2014 er i gang med at blive fornyet, så vi kan præsentere nye politiske mål i foråret 2015.
Fornyelsen af de borgernære politikker – handicappolitikken, udsattepolitikken og integrationspolitikken – skal sætte klare og ambitiøse pejlemærker for de kommende års indsatser under den fælles overskrift: tilgængelighed, inklusion og medborgerskab.
Samtidig er det helt afgørende, at realiseringen af de politiske mål og udviklingen af nye velfærdsløsninger forankres i et bredt ejerskab mellem kommunen og vore mange lokale samarbejdspartnere.
Samskabelse er af de nye begreber i dansk socialpolitik. Det at skabe sammen er ikke nyt for os her på Frederiksberg, for vi har i mange år haft et meget tæt og frugtbart samarbejde med alle de frivillige og engagerede aktører i lokal- og civilsamfundet. Dette samarbejde har båret frugt i form af mange gode løsninger og indsatser til gavn for borgerne, og vi kan ikke ønske os et bedre fundament for vores videre arbejde.
Jeg vil slutte med også at sige en stor tak til mine kolleger i Socialudvalget for deres store engagement og vores gode samarbejde, som jeg ser frem til i de kommende år.
Også en varm tak til vore mange samarbejdspartnere i rådene og organisationerne, som jeg har sendt mange taknemmelige tanker i forbindelse med mit indlæg her i dag. Vi havde ikke nået, hvad vi har nået, uden jer – og jeg er sikker på, at vi også fremover kan skabe meget sammen.
Sidst, men ikke mindst, en stor tak til vores dygtige embedsmænd, både ledelse og menigmand og-kvinde, vores mange ansatte på institutionerne, som leverer en formidabel indsats hver eneste dag.
Jeg takker for ordet og ser frem til en god videre budgetbehandling.