Advokat (H)

Budgettale ved 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget

Jeg er glad for i dag at kunne præsentere et budgetforslag, som viderefører og udvikler de gode indsatser for borgere, som har brug for særlig opmærksomhed for at kunne deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Det er også et budgetforslag, hvor vi kigger nøje på, hvordan vi prioriterer midlerne.

Rehabilitering – mestring af eget liv

Vi har de seneste år oplevet et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde. Det skyldes ikke mindst, at Frederiksbergs køber en stor andel af pladserne på socialområdet i andre kommuner.

Udgiftspresset skal også ses i lyset af, at en fjerdedel af budgettet på det specialiserede socialområde er låst, fordi Frederiksberg har den fulde betalingsforpligtelse for en række borgere, men ikke har myndighedsbeføjelser, og altså dermed ikke har mulighed for at tilpasse tilbuddene.

Vi har i Socialudvalget løbende drøftet, hvordan vi skal håndtere udgiftspresset, og vi har igangsat et omfattende genopretningsarbejde via den såkaldte Indsatsplan 2015 i Socialudvalget, og jeg vil gerne takke udvalgsmedlemmerne for konstruktive drøftelser.

Planen tager udgangspunkt i de socialpolitiske pejlemærker, hvor det bærende princip er den rehabiliterende tankegang og princippet om den mindst muligt indgribende indsats. Det indebærer, at den enkelte borgers egne muligheder og ressourcer hele tiden anvendes bedst muligt. Vi skal for eksempel flytte fokus fra varige til midlertidige botilbud, og fra institutionsophold til løsninger med støtte i egen bolig.

Indsatsplanen skal samtidig munde ud i en fagligt styrket Socialafdeling. Vi skal drøfte en styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen, så vi sikrer borgernes retssikkerhed og sørger for løbende opfølgning, så borgerne kommer videre på det rigtige tidspunkt. Det skal naturligvis ske i tæt dialog med den enkelte borger og pårørende.

Når vores Indsatsplan ikke er tilstrækkelig til at imødegå udgiftspresset, må vi se på muligheden for at justere i serviceniveau, ydelser og tilbud.

Udvalget har før sommerferien af to omgange allerede besluttet enkelte mindre tilpasninger.

Senest har vi blandt andet drøftet mulighederne for en tilpasning af støttekontaktperson-ordningen samt omlægning af væresteder og klubber.

De nye forslag – som er udarbejdet efter udvalgets tilkendegivelser på augustmødet – tyder på, at vi kan gennemføre en mere lempelig tilpasning.

Vi mener også, at det er vigtigt, at borgere på botilbud fortsat har mulighed for at deltage i ferierejser. Vi skal derfor drøfte et forslag om, at ledsageres udgifter bliver dækket.

Fortsat udbygning med borgeren i centrum

Den sociale masterplan er helt central i udviklingen på socialområdet. Den udgør den faglige platform og rammen for at få moderniseret en række sociale tilbud, så vi kan tilbyde borgerne tidssvarende boliger.

Samtidig er det en plan for at udbygge vores tilbud, så flere borgere, der nu modtager tilbud i andre kommuner, kan modtage tilbud på Frederiksberg tæt på pårørende og netværk.

Det skal være med til at effektivisere opgaveløsningen.

Vi får nu langt om længe sat skub i etableringen af botilbud på Betty Nansens Allé.

Masterplanen indeholder desuden et projekt om et særligt botilbud til borgere, der har et misbrug eller en psykisk lidelse samtidig med et større plejebehov. Dette skal ses i sammenhæng med behovet for at modernisere rammerne for borgerne i botilbuddet på Mariendalsvej 22

Vores nye beskæftigelses- og aktivitetstilbud Magneten er netop åbnet. Efter inddragelse af det oprindelige udeareal til parkeringspladser for svømmehallen, er der lagt op til at reetablere et skærmet udeareal, løftet i niveau, for de mest sårbare brugere.

Ny handicappolitik – tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Vi har i år vedtaget en ny handicappolitik.

Frederiksberg er en by med mange ressourcer, og hvis vi skal lykkes med at inddrage alle borgere, skal byens netværk og alle gode kræfter bringes i spil.

Jeg vil gerne takke de mange borgere og organisationer, der gav værdifulde og konstruktive input til politikken.

Særligt vil jeg gerne takke Handicaprådet, og ikke mindst formanden, for et konstruktivt samarbejde.

Også i forhold til at indgå i arbejdet med at få politikken ud at leve i praksis og understøtte målopfyldelse gennem udarbejdelse af årlige, tværgående handleplaner.

Jeg har da også læst Handicaprådets gode input til handleplanerne med stor interesse, ligesom jeg har noteret mig ønskerne til budgettet.

Socialt udsatte

Den nye udsattepolitik og udsatteplan er et stærkt fundament for vores indsats for borgere, der har brug for særlig opmærksomhed på grund af hjemløshed, misbrug, sindslidelse eller andre sociale problemer.

For borgere med psykisk sygdom skal vi sikre, at der iværksættes en tidlig, sammenhængende og mindst muligt indgribende indsats overfor den enkelte borger.

Med omlægning af regionens akutte tilbud til ambulant behandling i hjemmet, foreslår vi derfor at styrke samarbejdet og indsatsen – også i den akutte fase.

Det kan også give konkrete erfaringer i forhold til at etablere et egentligt modelprojekt på hospitalsgrunden.

Der er også medtaget et forslag om at ændre misbrugsbehandlingen, så indsatsen tilpasses den enkelte borgers behov gennem hele behandlingsforløbet med udgangspunkt i, at borgeren altid tilbydes den mindst indgribende indsats.

Socialt bæredygtig by

Vi har en fælles ambition om, at Frederiksberg skal være en socialt bæredygtig by, som kan inkludere alle borgere.

Det er vores ambition, at alle får mulighed for at være værdifulde deltagere i samfundets fællesskaber og deltage aktivt i byen. Det gælder også de nye borgere, vi tager i mod i år og de kommende år, og som kommer med status som flygtninge.

Vi står lige nu over for en særlig udfordring i forhold til at finde boligløsninger til de nye flygtninge.

Samtidig med at vi jo fortsat skal sørge for boliger til borgerne på Frederiksberg.

Jeg vil gerne takke de almene boligorganisationer og private organisationer for konstruktivt at være med til at finde løsninger. Der er dog behov for at indrette ejendomme, som kommunen hidtil har benyttet til andre formål – og vi har derfor medtaget dette i forslaget til anlægsplanen for 2016.

Den sociale bæredygtighed skal understøttes af en stærk integrationsindsats. En god modtagelse af nye borgere er en fælles opgave, der angår hele byen. Det er derfor opmuntrende at opleve de mange frivillige kræfter fra alle, der engagerer sig.

Det ser vi for eksempel ved velkomstboligerne i Solbjerg. På kort tid er der skabt et fantastisk engagement med et blomstrende frivilligmiljø, og der er allerede en vifte af aktiviteter, der skal introducere flygtningene til deres nye lokalsamfund.

Så er det, at jeg bliver stolt af vores by og borgere her på Frederiksberg. Vi evner at inkludere og tage imod! Flot!

Afslutning

Jeg vil slutte med at sige tak til mine kolleger i Socialudvalget for stort engagement og stor ansvarlighed, både når vi udvikler, og når vi omstiller på området.

Og jeg vil gerne gentage min varme tak til vores samarbejdspartnere i rådene og organisationerne. Og så til allersidst tak til embedsmændene i forvaltningen.

Jeg ser frem til en god videre budgetbehandling.

Hent Min budgettale 2016 her som pdf

 

Nyt fra Facebook

Arkiv