Tale ved 1. behandling af budget 2014-2017

Så står vi i aften med det sidste budget, som skal forhandles i denne valgperiode – og anvendes i det første år af næste valgperiode. Som udvalgsformand er der meget at se tilbage på – og meget at se frem imod – med glæde og gode forventninger.

Børneudvalget beskæftiger sig med de to områder, som der er allermest fokus på i vores kommune – og vi mærker hele tiden presset for at være på omdrejningshøjde og samtidig sikre at vi holder niveau.

En god indsats for sårbare og udsatte børn i vores kommune og gode og gedigne dagtilbud til alle de små børn og deres forældre  – dét er forventningen hos borgerne som jeg personligt syntes vi skal leve op til.

Det synes jeg bestemt også vi har gjort. Vi har gennem den seneste valgperiode i udvalget gjort nogle klare prioriteringer, og udvalget har sat sig spor vi kan være glade for.

Udsatte børn og unge

Frederiksberg Kommune har gennem de senere år,  gennem målrettet forebyggende indsats via Familieafdelingens ambulante tilbud suppleret med Sundhedsplejens generelle indsats, været i stand til at fastholde et lavt anbringelsestal trods det stigende børnetal i kommunen. Politisk har vi løbende forholdt os til hvilke ressourcer, der skal være til stede for at sikre en tilstrækkelig forebyggende indsats. Vi fil i 2013 fast tilknyttede socialrådgivere på alle skoler. Det synes jeg er meget tilfredsstillende – og jeg ser frem til, at vi også i år som en del af budgetfor­hand­lingerne skal se på hvorvidt vi har en tilstrækkelig god personaledækning.

Vi har udfordringer i forhold til den rådgivningsindsats der skal være til familier med børn med handicap. Børn med handicap og børn, som meget tidligt får en diagnose har været stærkt stigende i de senere år, og det er nok på tide, at vi får set på, om vi har en passende normering for at kunne yde den nødvendige hjælp og rådgivning til familier med børn med handicap.

I Børneudvalget har vi været særligt optaget af vilkårene for anbragte børn, som overgår til voksentilværelsen, og jeg er glad for at erfare, at et stort antal unge støttes med det såkaldte efterværn udover det fyldte 18. år i forhold til at få et arbejde eller en uddannelse for derigennem at være i stand til at etablere et afsæt for en selvstændig voksentilværelse. Jeg er overbevist om, at det er vigtigt at fastholde denne praksis.

Jeg er også overbevist om, at Børneudvalgets strategi med mange lokale døgntilbud skal fastholdes. Det er helt afgørende, at børn og unge der har brug for særlige støtte, kan hjælpes i deres nære miljø, hvor de sammen med deres familie kan støttes i at skabe en positivt forandring og bibeholde deres tilknytningen til skole, kammerater , foreningsliv og øvrige netværk.

Vi er som kommune og som social myndighed helt afhængige af, at ansvarlige voksne i børnenes nære miljø sørger for at underrette familie­afdelin­gen i situationer, hvor de er bekymrede for et barns tarv, udvikling og trivsel. Vi har måttet gøre en særlig indsats for at orientere blandt andet daginstitutionerne om den særlige og skærpede pligt til underretning, der påhviler professionelle og offentligt ansatte, der har med børn at gøre.

Til gengæld, skal der også være sikkerhed for, at der er nogle der tager imod underretninger fra borgere og professionelle, og jeg er glad for at kunne konstatere, at Familieafdelingen i sin omorganisering har etableret et modtageteam, så vi er klædt på til at kunne imødekomme, at alle underretninger vurderes indenfor 24 timer.

Jeg håber, vi gennem budgetforhandlingerne kan oprette forældreklasser til førstegangsforældre på Frederiksberg og forebygge at børnefamilier splittes.

Kapacitetspres

Børnetallet stiger, og det bliver det ved med, siger vores prognoser.  Frem til 2017 vil vi have behov for at udvide antallet af daginstitutionspladser med yderligere 400 pladser. Vi har allerede udbygget, nybygget og skabt flere pladser gennem udvidelser med eksempelvis skovgrupper.

I september indvier vi ikke mindre end tre nye daginstitutioner, nemlig den ny institution på Virginiavej, den ny daginstitution på Frederiksberg Bredegade og udvidelsen af daginstitutionen Planeten i Solbjerg Have.

Vi bygger på Nyelandsvej – en ny institution til erstatning for Trekløveret, og vi bygger på Frederiksvej – en ny Smørblomst.

Selvom presset på at få en plads i dagtilbud på Frederiksberg er stort så overholder vi fortsat pasningsgarantien. Og rigtig mange får også den plads, de allermest ønsker sig. For at fastholde pladsgarantien har vi flere forslag med i anlægsplanen.

Pædagogisk kvalitet

Nye bygninger og tilstrækkeligt med pladser gør det ikke alene. Der skal også være kvalitet i indholdet.

Derfor har vi naturligvis også i udvalget stort fokus på den pædagogiske kvalitet. Vi er optaget af, hvordan der konkret arbejdes i daginstitutionerne i hverdagen. Vi har været på mange besøg og drøftet praksis med ledere og medarbejdere –og vi er naturligvis optaget af effekten af indsatsen.

Udvalgets fokus på effekten af det pædagogiske arbejde har sat sit præg i hver enkelt institution og både pædagoger og ledere giver udtryk for, at fokus på effekten bidrager til at højne pædagogernes egne forventninger til deres arbejde. Det er vigtigt, at man som professionel pædagog har viden om hvilken indsats, der har størst effekt i forhold til de mål vi stiller for vores dagtilbud. Når man kan dokumentere gode resultater, giver det faglig stolthed – og det skal vi støtte.

En god pædagogisk praksis er ikke mindst en inkluderende praksis. Der skal ikke bare være plads til alle børn – sådan rent fysisk. Hver enkelt barn skal ses og have opmærksomhed. Derfor er det også helt velovervejet, at vi har sat gang i en egentlig inklusionsuddannelse hvor 150 pædagoger får et målrettet  uddannelsesforløb – som jeg håber vil bidrage til at øge kompetencerne til at arbejde med en inkluderende praksis.

Udvikling af ledere

Det er afgørende for medarbejdernes trivsel at de oplever god ledelse. Det siger teorien og det siger al erfaring. God ledelse gør en forskel.

Vi har store forventninger til lederne af dagtilbud – og de mange dygtige ledere vi har, løfter en stor og vigtig opgave. Kravet er bestemt ikke blevet mindre af, at institutionerne bliver større i takt med at vores udbygningsplaner bliver til virkelighed.

Vi er heller ikke blinde for, at det har krævet utroligt meget af de ledere som har stået i spidsen for de mange sammenlægninger og omstruktureringer, vi har gennemført igennem hele valgperioden. Det er en stor og kompleks virkelighed man skal navigere i som institutionsleder i dag. Der er et stort personaleansvar at løfte og der er hver dag mange forældre at forholde sig til – og mange gange er krav ønsker og forventninger forskellige og helt individuelle. Vi skal huske at påskønne de mange dygtige ledere.

Her på Frederiksberg gennemfører vi for øjeblikket et kompetenceudviklingsforløb for alle ledere i kommunen. Her får lederne både fyldt værktøjskassen op og mulighed for at indgå i samarbejde med andre ledere. Dette uddannelsesforløb strækker sig over det kommende års tid, og vi glæder os til at følge resultaterne.

Digitalisering

Dagtilbudsområdet skal digitaliseres – fuldstændig ligesom resten af samfundet. Det er helt uden for diskussion. Udfordringen består i at finde løsninger, der giver mening i en daginstitution og understøtter den pædagogiske praksis.

Det vil bestemt også være en fordel, såfremt nye digitale løsninger kan lette nogle af de tunge administrative opgaver – eksempelvis vagtplanlægning –og give bedre tid til børnene og til den pædagogiske kerneopgave.

Vi arbejder med et børneintranet som sætter nye standarder for kommunikationen mellem institution, forældre og omverden i det hele taget.

Afslutning

Som jeg indledte med er dette vores sidste budget forhandling inden valget den 19. november.

Og dermed også min sidste budget tale i denne periode som formand for Børneudvalget. Derfor vil jeg tillade mig at gøre et par refleksioner.

Som udgangspunkt har vi politikere stærke idelogiske synspunkter på hele børneområdet ,normeringer kapacitetet og meget mere.

Men jeg vil gerne i aften benytte lejligheden til at sige alle udvalgets medlemmer mange tak for den rigtig gode  vilje til altid at finde fælles løsninger og det altid i en god tone hvor vi respekterer hinandens forskellige holdninger men stræber efter i enighed at træffe de for vores børn og unge bedste politiske beslutninger.

Også tak for den engagerede deltagelse til vores mange besigtigelser og dialogmøder hvor udvalget mærker, at vores politiske beslutninger gør en forskel.

Og til vores mange dygtige embedsmænd vil jeg også gerne sige tak fordi I altid gør Jeres yderste for at vi politikere i udvalget er klædt på til at træffe de rigtige beslutninger.

Tak for jeres tålmodighed med os alle sammen og med formanden i særdeleshed.

Det har været en meget stor glæde for mig de sidste 4 år at være Formand for Børneudvalget. Så tak til alle dem jeg har arbejdet sammen !

Med disse ord oversender jeg hermed budgettet til 2. behandling.