Pernille Høxbro

Advokat (H)

Bedre forhold for krigsveteraner

Socialudvalgsformand på Frederiksberg, Pernille Høxbro har længe opfordret til bedre forhold for hjemvendte veteraner, så hjælpen ikke falder ned mellem to stole. Nu kommer lovændringen

Misbrug, skilsmisse, arbejdsløshed, depressioner og en vifte af øvrige psykiske problemer.

Langt de fleste af de op imod 30.000 danske soldater, der siden 1992 har været udsendt i militære operationer, kommer heldigvis hjem uden overlast på krop og sjæl, og uden at opleve ovennævnte problemer.

Men til hjemvendte krigsveteraner med psykiske skader på sjælen, findes en række tilbud i hele landet, der tilbyder logi i kortere tid og andre former for hjælp til atter at få hverdagen til at fungere igen. Et af tilbuddene er Veteranhjemmet på Roskildevej på Frederiksberg.

Men indtil nu har lovgivningen sløret, hvem der har ansvaret for at hjælpe veteranen tilbage på fode: Er det soldatens egen hjemkommune, eller er det kommunen, hvor veteranhjemmet ligger?

På Frederiksberg har socialudvalgsformand Pernille Høxbro længe arbejdet for at give veteranerne bedre vilkår. Sammen med den daværende socialminister besøgte hun for godt et år siden veteranhjemmet på Roskildevej for at sætte politisk fokus på problemet. Hun glæder sig over, at der nu handles:

”Der står meget på spil for nogle af vores veteraner, for hvem hverdagen risikerer at gå i stykker, hvis de ikke får hjælp. Det kan være misbrugsproblemer, brudte parforhold og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet. Jeg er sikker på, at alle er enige om, at vores hjemvendte veteraner skal have den hjælp, de har behov for, og det skorter ikke på gode viljer. Men hjælpen gives bedst, når der er klare linjer om, hvem der har handlepligten, og det præciseres nu med ændringerne i loven, så det er veteranens hjemkommune, der har det primære initiativ, og ikke den kommune, hvor veteranhjemmet tilfældigt ligger. Selvfølgelig er det også et økonomisk spørgsmål – men først og fremmest handler det om at sikre det fulde overblik, så medmennesker i nød får den rette hjælp.”

Kontakt

Socialudvalgsformand Pernille Høxbro, tlf. 28 98 40 90

Fakta

Frederiksberg Kommune har ansat en veterankoordinator til at hjælpe hjemvendte soldater. Koordinatoren kan kontaktes via Borgerservice på tlf. 38 21 21 21 eller ved at skrive til: veterankoordinator@frederiksberg.dk

Overrækkelsen af handicapprisen 2015

Pernille Høxbros afslutningstale ved overrækkelsen af handicapprisen 2015 – lørdag den 21. november kl. 13:00-14:30 i Nimbusparkens plejeboliger.

Så fik vi udløst spændingen om, hvem der skulle have Frederiksbergs handicappris 2015.

Et stort tillykke til Susanne  – og tusind tak for din utrættelige indsats.

Jeg er sikker på, at du godt ved, hvor meget din indsats betyder, men det skal ikke afholde mig fra også at understrege det. Du er virkelig en ener!

Da vi for et lille års tid siden – helt præcis den tredje december – uddelte handicapprisen 2014 havde vi lige skudt arbejdet med kommunens nye handicappolitik i gang.

Når vi på Frederiksberg sætter sådan et arbejde i gang har vi altid et ønske om at bringe så mange relevante bidrag ind som overhovedet muligt.

Og der er rigtig mange, der har bidraget til den nye politik: organisationer, erhvervsliv og privatpersoner og ikke mindst Handicaprådet.

Resultatet blev en ny og – synes jeg selv, visionær handicappolitik.

Men arbejdet stopper jo ikke med, at vi har en ny politik. Faktisk tværtimod. Det er her det begynder.

De altoverskyggende temaer i politikken er Inklusion, Tilgængelighed og Aktivt medborgerskab.

Det er tre begreber, som peger direkte ind i det, som årets prismodtager har arbejdet for gennem hele sit virke. Nemlig lige vilkår og ligeværdighed.

Det handler om at tage udgangspunkt i den enkelte borger, hans eller hendes egne idéer, ressourcer og netværk.

Samtidig handler det om at imødegå, kompensere og i bedste fald helt fjerne de forhindringer, der ligger i vejen for at borgere med handicap har en normal hverdag med arbejde, og mulighed for at dyrke idræt eller foreningsliv. At kunne gøre det man har lyst til uden at møde unødvendige forhindringer.

Det er netop her Susanne viser sin styrke.

Du har i kraft af din mangeårige indsats i forskellige handicaporganisationer – Ikke bare på Frederiksberg. Ikke bare i Danmark, men nu også i et samarbejde i Sverige vist have en helt særlig sans for hvordan vi gør det offentlige rum tilgængeligt for alle.

Susanne, du er i den grad en værdifuld og konstruktiv samarbejdspartner.

Du har dine meninger, du siger dem du kæmper for dem, og det har jeg dyb respekt for – også når vi måske ikke altid er helt enige. Men vigtigst af alt ved jeg at du er total loyal når vi så i fællesskab har fundet den fælles løsning – mange tak Susanne !!

Jeg vil gerne takke for dig for den måde du er på-  den tilgang du har til handicaparbejdet på – bliv ved –  fortsæt – jeg glæder mig til vores samarbejde fremover !!!

 

Nu vil jeg afslutte med at sige at I er selvfølgelig velkomne til at tage et eksemplar af handicappolitikken med hjem, men den kan også hentes på Frederiksberg Kommunes hjemmeside. Gå ind på frederiksberg.dk/handicappolitik. Der kan man hente den både i den version vi har med i dag, men også i en udgave uden billeder til dem, som foretrækker det.

Tak til jer alle sammen. Tak for jeres gå-på-mod og tak for jeres indsats.

Jeg håber, at I alle vil blive lidt og få en hyggesnak og en forfriskning.

Fortsat god eftermiddag !

Budgettale ved 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget

Jeg er glad for i dag at kunne præsentere et budgetforslag, som viderefører og udvikler de gode indsatser for borgere, som har brug for særlig opmærksomhed for at kunne deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Det er også et budgetforslag, hvor vi kigger nøje på, hvordan vi prioriterer midlerne.

Rehabilitering – mestring af eget liv

Vi har de seneste år oplevet et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde. Det skyldes ikke mindst, at Frederiksbergs køber en stor andel af pladserne på socialområdet i andre kommuner.

Udgiftspresset skal også ses i lyset af, at en fjerdedel af budgettet på det specialiserede socialområde er låst, fordi Frederiksberg har den fulde betalingsforpligtelse for en række borgere, men ikke har myndighedsbeføjelser, og altså dermed ikke har mulighed for at tilpasse tilbuddene.

Vi har i Socialudvalget løbende drøftet, hvordan vi skal håndtere udgiftspresset, og vi har igangsat et omfattende genopretningsarbejde via den såkaldte Indsatsplan 2015 i Socialudvalget, og jeg vil gerne takke udvalgsmedlemmerne for konstruktive drøftelser.

Planen tager udgangspunkt i de socialpolitiske pejlemærker, hvor det bærende princip er den rehabiliterende tankegang og princippet om den mindst muligt indgribende indsats. Det indebærer, at den enkelte borgers egne muligheder og ressourcer hele tiden anvendes bedst muligt. Vi skal for eksempel flytte fokus fra varige til midlertidige botilbud, og fra institutionsophold til løsninger med støtte i egen bolig.

Indsatsplanen skal samtidig munde ud i en fagligt styrket Socialafdeling. Vi skal drøfte en styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen, så vi sikrer borgernes retssikkerhed og sørger for løbende opfølgning, så borgerne kommer videre på det rigtige tidspunkt. Det skal naturligvis ske i tæt dialog med den enkelte borger og pårørende.

Når vores Indsatsplan ikke er tilstrækkelig til at imødegå udgiftspresset, må vi se på muligheden for at justere i serviceniveau, ydelser og tilbud.

Udvalget har før sommerferien af to omgange allerede besluttet enkelte mindre tilpasninger.

Senest har vi blandt andet drøftet mulighederne for en tilpasning af støttekontaktperson-ordningen samt omlægning af væresteder og klubber.

De nye forslag – som er udarbejdet efter udvalgets tilkendegivelser på augustmødet – tyder på, at vi kan gennemføre en mere lempelig tilpasning.

Vi mener også, at det er vigtigt, at borgere på botilbud fortsat har mulighed for at deltage i ferierejser. Vi skal derfor drøfte et forslag om, at ledsageres udgifter bliver dækket.

Fortsat udbygning med borgeren i centrum

Den sociale masterplan er helt central i udviklingen på socialområdet. Den udgør den faglige platform og rammen for at få moderniseret en række sociale tilbud, så vi kan tilbyde borgerne tidssvarende boliger.

Samtidig er det en plan for at udbygge vores tilbud, så flere borgere, der nu modtager tilbud i andre kommuner, kan modtage tilbud på Frederiksberg tæt på pårørende og netværk.

Det skal være med til at effektivisere opgaveløsningen.

Vi får nu langt om længe sat skub i etableringen af botilbud på Betty Nansens Allé.

Masterplanen indeholder desuden et projekt om et særligt botilbud til borgere, der har et misbrug eller en psykisk lidelse samtidig med et større plejebehov. Dette skal ses i sammenhæng med behovet for at modernisere rammerne for borgerne i botilbuddet på Mariendalsvej 22

Vores nye beskæftigelses- og aktivitetstilbud Magneten er netop åbnet. Efter inddragelse af det oprindelige udeareal til parkeringspladser for svømmehallen, er der lagt op til at reetablere et skærmet udeareal, løftet i niveau, for de mest sårbare brugere.

Ny handicappolitik – tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Vi har i år vedtaget en ny handicappolitik.

Frederiksberg er en by med mange ressourcer, og hvis vi skal lykkes med at inddrage alle borgere, skal byens netværk og alle gode kræfter bringes i spil.

Jeg vil gerne takke de mange borgere og organisationer, der gav værdifulde og konstruktive input til politikken.

Særligt vil jeg gerne takke Handicaprådet, og ikke mindst formanden, for et konstruktivt samarbejde.

Også i forhold til at indgå i arbejdet med at få politikken ud at leve i praksis og understøtte målopfyldelse gennem udarbejdelse af årlige, tværgående handleplaner.

Jeg har da også læst Handicaprådets gode input til handleplanerne med stor interesse, ligesom jeg har noteret mig ønskerne til budgettet.

Socialt udsatte

Den nye udsattepolitik og udsatteplan er et stærkt fundament for vores indsats for borgere, der har brug for særlig opmærksomhed på grund af hjemløshed, misbrug, sindslidelse eller andre sociale problemer.

For borgere med psykisk sygdom skal vi sikre, at der iværksættes en tidlig, sammenhængende og mindst muligt indgribende indsats overfor den enkelte borger.

Med omlægning af regionens akutte tilbud til ambulant behandling i hjemmet, foreslår vi derfor at styrke samarbejdet og indsatsen – også i den akutte fase.

Det kan også give konkrete erfaringer i forhold til at etablere et egentligt modelprojekt på hospitalsgrunden.

Der er også medtaget et forslag om at ændre misbrugsbehandlingen, så indsatsen tilpasses den enkelte borgers behov gennem hele behandlingsforløbet med udgangspunkt i, at borgeren altid tilbydes den mindst indgribende indsats.

Socialt bæredygtig by

Vi har en fælles ambition om, at Frederiksberg skal være en socialt bæredygtig by, som kan inkludere alle borgere.

Det er vores ambition, at alle får mulighed for at være værdifulde deltagere i samfundets fællesskaber og deltage aktivt i byen. Det gælder også de nye borgere, vi tager i mod i år og de kommende år, og som kommer med status som flygtninge.

Vi står lige nu over for en særlig udfordring i forhold til at finde boligløsninger til de nye flygtninge.

Samtidig med at vi jo fortsat skal sørge for boliger til borgerne på Frederiksberg.

Jeg vil gerne takke de almene boligorganisationer og private organisationer for konstruktivt at være med til at finde løsninger. Der er dog behov for at indrette ejendomme, som kommunen hidtil har benyttet til andre formål – og vi har derfor medtaget dette i forslaget til anlægsplanen for 2016.

Den sociale bæredygtighed skal understøttes af en stærk integrationsindsats. En god modtagelse af nye borgere er en fælles opgave, der angår hele byen. Det er derfor opmuntrende at opleve de mange frivillige kræfter fra alle, der engagerer sig.

Det ser vi for eksempel ved velkomstboligerne i Solbjerg. På kort tid er der skabt et fantastisk engagement med et blomstrende frivilligmiljø, og der er allerede en vifte af aktiviteter, der skal introducere flygtningene til deres nye lokalsamfund.

Så er det, at jeg bliver stolt af vores by og borgere her på Frederiksberg. Vi evner at inkludere og tage imod! Flot!

Afslutning

Jeg vil slutte med at sige tak til mine kolleger i Socialudvalget for stort engagement og stor ansvarlighed, både når vi udvikler, og når vi omstiller på området.

Og jeg vil gerne gentage min varme tak til vores samarbejdspartnere i rådene og organisationerne. Og så til allersidst tak til embedsmændene i forvaltningen.

Jeg ser frem til en god videre budgetbehandling.

Hent Min budgettale 2016 her som pdf

 

Street Party lørdag den 22. august

f21 (1) f21 (2)God aften Søndermarken.
Jeg håber I har haft en god fest indtil videre.
Der har i hvert fald været masser af muligheder for at være med. Måske har I været ude at spille lidt bold med Frederiksberg Boldklub, fået danset eller malet Street Art eller bare nydt alt den gode musik, danseshow. Og måske har dagen i dag inspireret nogen til at selv at prøve kræfter med dans, musik eller parkour?
Jeg ved at programmet senere byder på én, som nok har ligget søvnløs inden han skulle komme her. I hvert fald er der andre, som på ingen måde har sovet i timen. Det er vores egne unge.
Vores lokale stjerner – de er jo også på scenen i dag. Og det kan føre til lidt af hvert at være med i Street Party. Jeg ved at de er kommet langt med deres egen musik. I er for seje, og I inspirerer andre børn og unge til at forfølge deres drømme.
Events som denne skaber fællesskab og socialt engagement. Et fællesskab som alle der deltager er med til at skabe uanset om det er på scenen eller som publikum. Så tak til alle jer der er med her i dag.
Jeg har fået lov at overrække præmier til vinderne af Rap Battle. Selvom jeg som politiker godt kan tale rigtig meget, er jeg alligevel imponeret over vores rappere, der i den grad ikke er bange for at fyre den af med musik, der både indeholder små historier, billeder og holdninger, og ikke mindst masser af ord. Det er super cool og virkelig noget, der rykker.

Præmieoverrækkelse
Info om vindere og præmier umiddelbart inden overrækkelsen (arrangøren orienterer)
Afrunding og introduktion af næste kunstner
Og så skal vi videre i programmet, for der er stadig masser af god musik i vente. Vi skal høre nogle af de lokale kunstnere, og i mit program står der, at vi skal høre ”Nyt blod fra Klub Norden”, så skal vi ikke bare se at få sat gang i forstærkerne igen…
God fest alle sammen

Nyt fra Facebook

Arkiv