Pernille Høxbro

Rådmand og formand for Socialudvalget

For det Frederiksberg, du holder af

Budgettale ved 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget

Jeg er glad for i dag at kunne præsentere et budgetforslag, som viderefører og udvikler de gode indsatser for borgere, som har brug for særlig opmærksomhed for at kunne deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Det er også et budgetforslag, hvor vi kigger nøje på, hvordan vi prioriterer midlerne.

Rehabilitering – mestring af eget liv

Vi har de seneste år oplevet et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde. Det skyldes ikke mindst, at Frederiksbergs køber en stor andel af pladserne på socialområdet i andre kommuner.

Udgiftspresset skal også ses i lyset af, at en fjerdedel af budgettet på det specialiserede socialområde er låst, fordi Frederiksberg har den fulde betalingsforpligtelse for en række borgere, men ikke har myndighedsbeføjelser, og altså dermed ikke har mulighed for at tilpasse tilbuddene.

Vi har i Socialudvalget løbende drøftet, hvordan vi skal håndtere udgiftspresset, og vi har igangsat et omfattende genopretningsarbejde via den såkaldte Indsatsplan 2015 i Socialudvalget, og jeg vil gerne takke udvalgsmedlemmerne for konstruktive drøftelser.

Planen tager udgangspunkt i de socialpolitiske pejlemærker, hvor det bærende princip er den rehabiliterende tankegang og princippet om den mindst muligt indgribende indsats. Det indebærer, at den enkelte borgers egne muligheder og ressourcer hele tiden anvendes bedst muligt. Vi skal for eksempel flytte fokus fra varige til midlertidige botilbud, og fra institutionsophold til løsninger med støtte i egen bolig.

Indsatsplanen skal samtidig munde ud i en fagligt styrket Socialafdeling. Vi skal drøfte en styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen, så vi sikrer borgernes retssikkerhed og sørger for løbende opfølgning, så borgerne kommer videre på det rigtige tidspunkt. Det skal naturligvis ske i tæt dialog med den enkelte borger og pårørende.

Når vores Indsatsplan ikke er tilstrækkelig til at imødegå udgiftspresset, må vi se på muligheden for at justere i serviceniveau, ydelser og tilbud.

Udvalget har før sommerferien af to omgange allerede besluttet enkelte mindre tilpasninger.

Senest har vi blandt andet drøftet mulighederne for en tilpasning af støttekontaktperson-ordningen samt omlægning af væresteder og klubber.

De nye forslag – som er udarbejdet efter udvalgets tilkendegivelser på augustmødet – tyder på, at vi kan gennemføre en mere lempelig tilpasning.

Vi mener også, at det er vigtigt, at borgere på botilbud fortsat har mulighed for at deltage i ferierejser. Vi skal derfor drøfte et forslag om, at ledsageres udgifter bliver dækket.

Fortsat udbygning med borgeren i centrum

Den sociale masterplan er helt central i udviklingen på socialområdet. Den udgør den faglige platform og rammen for at få moderniseret en række sociale tilbud, så vi kan tilbyde borgerne tidssvarende boliger.

Samtidig er det en plan for at udbygge vores tilbud, så flere borgere, der nu modtager tilbud i andre kommuner, kan modtage tilbud på Frederiksberg tæt på pårørende og netværk.

Det skal være med til at effektivisere opgaveløsningen.

Vi får nu langt om længe sat skub i etableringen af botilbud på Betty Nansens Allé.

Masterplanen indeholder desuden et projekt om et særligt botilbud til borgere, der har et misbrug eller en psykisk lidelse samtidig med et større plejebehov. Dette skal ses i sammenhæng med behovet for at modernisere rammerne for borgerne i botilbuddet på Mariendalsvej 22

Vores nye beskæftigelses- og aktivitetstilbud Magneten er netop åbnet. Efter inddragelse af det oprindelige udeareal til parkeringspladser for svømmehallen, er der lagt op til at reetablere et skærmet udeareal, løftet i niveau, for de mest sårbare brugere.

Ny handicappolitik – tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Vi har i år vedtaget en ny handicappolitik.

Frederiksberg er en by med mange ressourcer, og hvis vi skal lykkes med at inddrage alle borgere, skal byens netværk og alle gode kræfter bringes i spil.

Jeg vil gerne takke de mange borgere og organisationer, der gav værdifulde og konstruktive input til politikken.

Særligt vil jeg gerne takke Handicaprådet, og ikke mindst formanden, for et konstruktivt samarbejde.

Også i forhold til at indgå i arbejdet med at få politikken ud at leve i praksis og understøtte målopfyldelse gennem udarbejdelse af årlige, tværgående handleplaner.

Jeg har da også læst Handicaprådets gode input til handleplanerne med stor interesse, ligesom jeg har noteret mig ønskerne til budgettet.

Socialt udsatte

Den nye udsattepolitik og udsatteplan er et stærkt fundament for vores indsats for borgere, der har brug for særlig opmærksomhed på grund af hjemløshed, misbrug, sindslidelse eller andre sociale problemer.

For borgere med psykisk sygdom skal vi sikre, at der iværksættes en tidlig, sammenhængende og mindst muligt indgribende indsats overfor den enkelte borger.

Med omlægning af regionens akutte tilbud til ambulant behandling i hjemmet, foreslår vi derfor at styrke samarbejdet og indsatsen – også i den akutte fase.

Det kan også give konkrete erfaringer i forhold til at etablere et egentligt modelprojekt på hospitalsgrunden.

Der er også medtaget et forslag om at ændre misbrugsbehandlingen, så indsatsen tilpasses den enkelte borgers behov gennem hele behandlingsforløbet med udgangspunkt i, at borgeren altid tilbydes den mindst indgribende indsats.

Socialt bæredygtig by

Vi har en fælles ambition om, at Frederiksberg skal være en socialt bæredygtig by, som kan inkludere alle borgere.

Det er vores ambition, at alle får mulighed for at være værdifulde deltagere i samfundets fællesskaber og deltage aktivt i byen. Det gælder også de nye borgere, vi tager i mod i år og de kommende år, og som kommer med status som flygtninge.

Vi står lige nu over for en særlig udfordring i forhold til at finde boligløsninger til de nye flygtninge.

Samtidig med at vi jo fortsat skal sørge for boliger til borgerne på Frederiksberg.

Jeg vil gerne takke de almene boligorganisationer og private organisationer for konstruktivt at være med til at finde løsninger. Der er dog behov for at indrette ejendomme, som kommunen hidtil har benyttet til andre formål – og vi har derfor medtaget dette i forslaget til anlægsplanen for 2016.

Den sociale bæredygtighed skal understøttes af en stærk integrationsindsats. En god modtagelse af nye borgere er en fælles opgave, der angår hele byen. Det er derfor opmuntrende at opleve de mange frivillige kræfter fra alle, der engagerer sig.

Det ser vi for eksempel ved velkomstboligerne i Solbjerg. På kort tid er der skabt et fantastisk engagement med et blomstrende frivilligmiljø, og der er allerede en vifte af aktiviteter, der skal introducere flygtningene til deres nye lokalsamfund.

Så er det, at jeg bliver stolt af vores by og borgere her på Frederiksberg. Vi evner at inkludere og tage imod! Flot!

Afslutning

Jeg vil slutte med at sige tak til mine kolleger i Socialudvalget for stort engagement og stor ansvarlighed, både når vi udvikler, og når vi omstiller på området.

Og jeg vil gerne gentage min varme tak til vores samarbejdspartnere i rådene og organisationerne. Og så til allersidst tak til embedsmændene i forvaltningen.

Jeg ser frem til en god videre budgetbehandling.

Hent Min budgettale 2016 her som pdf

 

Street Party lørdag den 22. august

f21 (1) f21 (2)God aften Søndermarken.
Jeg håber I har haft en god fest indtil videre.
Der har i hvert fald været masser af muligheder for at være med. Måske har I været ude at spille lidt bold med Frederiksberg Boldklub, fået danset eller malet Street Art eller bare nydt alt den gode musik, danseshow. Og måske har dagen i dag inspireret nogen til at selv at prøve kræfter med dans, musik eller parkour?
Jeg ved at programmet senere byder på én, som nok har ligget søvnløs inden han skulle komme her. I hvert fald er der andre, som på ingen måde har sovet i timen. Det er vores egne unge.
Vores lokale stjerner – de er jo også på scenen i dag. Og det kan føre til lidt af hvert at være med i Street Party. Jeg ved at de er kommet langt med deres egen musik. I er for seje, og I inspirerer andre børn og unge til at forfølge deres drømme.
Events som denne skaber fællesskab og socialt engagement. Et fællesskab som alle der deltager er med til at skabe uanset om det er på scenen eller som publikum. Så tak til alle jer der er med her i dag.
Jeg har fået lov at overrække præmier til vinderne af Rap Battle. Selvom jeg som politiker godt kan tale rigtig meget, er jeg alligevel imponeret over vores rappere, der i den grad ikke er bange for at fyre den af med musik, der både indeholder små historier, billeder og holdninger, og ikke mindst masser af ord. Det er super cool og virkelig noget, der rykker.

Præmieoverrækkelse
Info om vindere og præmier umiddelbart inden overrækkelsen (arrangøren orienterer)
Afrunding og introduktion af næste kunstner
Og så skal vi videre i programmet, for der er stadig masser af god musik i vente. Vi skal høre nogle af de lokale kunstnere, og i mit program står der, at vi skal høre ”Nyt blod fra Klub Norden”, så skal vi ikke bare se at få sat gang i forstærkerne igen…
God fest alle sammen

Frederiksberg er blandt de bedste på det sociale område

Læs artiklen herTIRSDAG 16. DECEMBER 2014 / FREDERIKSBERG BLADET / 5
“Er der effekt i form af konkret bedre livskvalitet for den enkelte borger.
Det er mit politiske fokus snarere end en fagforenings hitlisteplacering.
PERNILLE HØXBRO (K),
socialudvalgsformand”

Klik på billedet for at læse hele artiklen

Budgettale 2. behandling af budget 2015

På Socialudvalgets område betyder budgetaftalen for 2015 og overslagsårene, at vi viderefører og udbygger de mange gode indsatser til gavn for de borgere, som har brug for støtte til at kunne leve et godt og værdigt liv på lige fod med andre.

 

Selvom budgetaftalen ikke omfatter alle partierne i Kommunalbestyrelsen er det samtidig mit klare indtryk, at vi i Socialudvalget langt hen ad vejen er enige om både de grundlæggende principper og de konkrete indsatser på socialområdet.

 

Et af omdrejningspunkterne er rehabilitering, som handler om at hjælpe den enkelte til at mestre sit eget liv. Alle de forskellige indsatser på det sociale område har i virkeligheden dette mål, men metoderne afhænger helt af de konkrete problemstillinger, hvilket også afspejles i de mange forskellige tilbud.

 

Udbygningen og moderniseringen af de sociale tilbud fortsætter i de kommende år. Der er med masterplanen på socialområdet lavet en plan for dække behovene for moderne bo-, aktivitets- og beskæftigelsestilbud, og der er frem til 2018 afsat 80 mio. kr. til disse formål.

 

Der afsættes desuden 15 mio. kr. til etablering af nye akut- og afklaringspladser til borgere med psykiske problemstillinger, og 5 mio. kr. til særlige aktivitets- og beskæftigelsesformål i det ny aktivitetscenter Magneten.

 

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at takke for den brede politiske opbakning til den sociale masterplan, som er krumtappen i den videre udbygning af vores tilbud på dette centrale område.

 

Der er også fokus på at sikre en effektiv institutionsdrift, og det forventes, at der gennem en langsigtet planlægning kan opnås en effektiviseringsgevinst på driften af kommunens egne institutioner med virkning fra 2016.

 

Det er derfor også min opfattelse, at der ikke på nuværende tidspunkt er indikation for rammebesparelser og øget konkurrenceudsættelse som foreslået af Liberal Alliance. Øget konkurrenceudsættelse vil tværtimod kunne modvirke de positive effekter, vi forventer af en øget hjemflytning af frederiksbergborgere i takt med vores egen udbygning.

 

Støtte i hverdagslivet er et vigtigt indsatsområde for borgere med psykiske funktionsnedsættelser, og der er med budget 2015 sat fokus på at styrke adgangen til hurtig og let tilgængelig støtte. Dette sker bl.a. gennem en udvidelse af støtte- og kontaktpersonordningen, så mulighederne for støtte øges i aften- og nattetimerne.

 

Ny velfærdsteknologi og social it kan også være med til at understøtte borgernes selvhjulpenhed og skabe tryghed i hverdagen. Der investeres derfor i 2015 i velfærdsteknologi og social it, som vil blive implementeret i tæt samarbejde med brugere og pårørende.

 

For de socialt udsatte borgere er der i de senere år sket en markant udbygning af tilbuddene, først og fremmest gennem en vifte af nye botilbud under hjemløseplanen. Der er desuden igangsat indsatser omkring forebyggelse og sundhedsfremme, fremskudt sagsbehandling, tæt samarbejde med Psykiatrisk Center, samt tilbud om aktivitet og beskæftigelse.

 

Disse indsatsområder videreudvikles i de kommende år, og for de mest udsatte borgere, som kan have svære helbredsproblemer og funktionsnedsættelser, igangsættes et nyt udviklingsprojekt med særligt sigte på omsorg og døgnpleje. Det er endvidere med budgettet for 2015 aftalt at styrke socialrådgiverindsatserne på værestederne.

 

Alle disse mange indsatser og elementer vil indgå i udarbejdelsen i en samlet plan for udsatteområdet, som vil være med til at udstikke pejlemærkerne for aktiviteterne i de kommende år.

 

En sådan plan vil også omfatte de indsatser, som de fremsatte mindretalsforslag til budgettet fra Enhedslisten og SF vedrører. Det drejer sig her om kvindekrisecenter- og herbergstilbud, permanentgørelse af tandbus, analyse vedrørende fixerum, udsattepulje og udsatteråd. Jeg mener at vi skal inddrage disse forslag i arbejdet med udsatteplanen, som både vil give et samlet overblik og et godt prioriteringsgrundlag.

 

Der ligger desuden mindretalsforslag fra Enhedslisten om en øget hjerneskadeindsats og fra SF om en sprogpulje for etniske kvinder. Jeg vil foreslå at vi vender tilbage til en nærmere vurdering af hjerneskadeindsatsen i forbindelse med budgettet for 2016. Og med hensyn til spørgsmålet om sprogpulje vil det være relevant at inddrage dette i forbindelse med den igangværende fornyelse af integrationspolitikken, som vi skal udmønte fra næste år.

 

Et vigtigt og livgivende element i arbejdet på socialområdet er de mange frivillige initiativer, som vi kan glæde os over at have i stort og righoldigt omfang her på Frederiksberg.

 

Et af de mange eksempler er Cafe Paraplyen, hvor vi i 2015 er med til sikre mulighed for at holde lørdagsåbent for de mange borgere, der har glæde af dette tilbud på ugens øvrige dage.

 

På det boligsociale område fortsætter vi de mange gode indsatser i samarbejde med boligorganisationerne og de frivillige kræfter i lokalsamfundet.

Også her tror jeg at vi i 2015, som på udsatte-området, skal formulere nye pejlemærker for indsatsen, således at vi kan opnå de bedste resultater for både hele byen og de enkelte boligområder.

 

Som det fremgår, vil socialområdet også i 2015 og de kommende år være kendetegnet ved en god og levende udvikling. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde til gavn for kommunen og dens borgere.

Nyt fra Facebook

Arkiv