Pernille Høxbro

Rådmand og formand for Socialudvalget

For det Frederiksberg, du holder af

Budgettale 1. behandling af budget 2017

Jeg er glad for i dag at kunne præsentere budgetforslaget for Socialudvalget.
Det er et budgetforslag, som jeg synes, kan sammenfattes i ”social ansvarlighed”.
Vi skal støtte de borgere, der har brug for særlig opmærksomhed til at kunne udnytte deres egne ressourcer. Det skal vi gøre på den mindst indgribende – men tilstrækkelige – måde.

På Socialudvalgets område har vi de seneste år haft et stort fokus på det stigende udgiftspres, vi oplever. Frederiksberg er ikke ene om denne udfordring.
Udgiftspresset skyldes, at vi har mange borgere, der kræver en højt specialiseret social indsats.
Særligt ser vi, at der er mange borgere, der gør brug af herberger og krisecentre.
Samtidig oplever vi, at der er flere børn, der i overgangen til voksenområdet, har brug for massiv støtte.
Det drejer sig for eksempel om borgere med permanente handicap-problemer.
I den anden ende ser vi, at der er stadig flere ældre borgere, der har komplekse sociale behov, der ikke kan håndteres inden for de almindelige tilbud på ældreområdet. Det er for eksempel svækkede og alkoholiserede ældre borgere med behov for alternative plejehjemspladser og borgere med udviklingshæmning, der nu lever længere og også får plejebehov.
Socialudvalget besluttede sidste år en indsatsplan for at få fod på økonomien, og vi har i udvalget nøje fulgt status på det intensive arbejde.
Det centrale i indsatsplanen har været en revisitation af borgere med udgangspunkt i et styrket målgruppefokus og en ny budgetmodel med et entydigt budgetansvar.
Der er for yderligere at mindske udgiftspresset også gennemført reduktion i institutionsrammerne og en budgetudvidelse fra budget 2015 vedrørende socialpsykiatri er rullet tilbage.

Derudover har Socialudvalget bedt forvaltningen om at afdække BPA-ordningen og gennemføre en analyse af klubber/væresteder. Der ligger nu et grundlag for dette til videre drøftelse.
Der er således nu en solid basis for at arbejde videre med at styrke området.
Det ligger os på sinde, at de mest udsatte borgere på Frederiksberg får den støtte, de har brug for, for at kunne deltage i samfundslivet.
Derfor vil vi i Socialudvalget gerne drøfte en prioritering af området, herunder med fokus på at sikre den fornødne kvalitet og sammenhæng i overgangen fra barn til voksen.

Den sociale masterplan fungerer som en samlet ramme for udviklingen på området, ikke bare når der skal udvikles fysisk kapacitet, men også når der skal udvikles nye faglige løsninger og effektiviseres på området.
Derfor er jeg naturligvis glad for, at der nu er en plan for at få færdiggjort projekterne i masterplanen, så borgerne kan tilbydes tidssvarende boliger.
Og så vi kan få vores borgere hjem fra botilbud uden for Frederiksberg.
Det er vores ambition i Socialudvalget, at moderniseringen af botilbud ses i sammenhæng med udviklingen af lokalområdet. Når botilbuddet Betty i 2018 står færdigt, indgår det i en samlet plan for udvikling af lokalområdet. Betty kommer til at indeholde pladser til borgere med udviklingshæmning, borgere med autisme og afklaringspladser.
I masterplanen indgår også etablering af et tilbud til det stigende antal Frederiksberg borgere med misbrug og sindslidelse, der har brug for fysisk pleje og omsorg, som de ikke kan få inden for det almene ældreområde. Dette tilbud skal ses i sammenhængen med flytning af beboerne fra Mariendalsvej.

Vi arbejder også på tværs af kommunen på at forbedre mulighederne for borgere med handicap.
Handicappolitikken er det fælles fundament. Politisk følger vi realiseringen af målene tæt gennem de årlige handleplaner. Det gør vi i et bredt ejerskab mellem kommune og lokale samarbejdspartnere.
Her vil jeg gerne takke særligt Handicaprådet under ledelse af en dygtig og kompetent formand for at have kastet sig ud i den store opgave, det er at være med til både at pege på udfordringerne – og være med til at forme løsningerne.

Også socialt udsatte borgere skal have de samme muligheder for at bidrage og deltage i samfundet på lige fod med andre. Vi har en plan for socialt udsatte, der kan være ramt af misbrug, hjemløshed, psykisk sygdom eller vold i familien.
Helt konkret vil jeg gerne være med til at vi støtter socialt udsatte borgere i at komme det første svære skridt til tandlægestolen og være mere opsøgende. Dårlige tænder skal ikke stå i vejen for et godt liv!

Vi har en fælles ambition om, at Frederiksberg skal være en socialt bæredygtig by, som kan inkludere alle borgere. Den sociale bæredygtighed handler både om en stærk integrationsindsats, områdefornyelse og boligsociale indsatser. Der skal tænkes hele vejen rundt i de byområder, der har særligt behov for en positiv udvikling.
Derfor lægger Socialudvalget op til, at der skal udvikles en samlet politisk plan for den socialt bæredygtige by. Det skal ske i et velfungerende samarbejde med byens aktører – i et forum for socialt bæredygtig by.
Samtidig vil Socialudvalget foreslå, at de gode indsatser, der er i gang, videreføres.
Det drejer som om et boligsocialt samarbejdsprojekt og en udviklingspulje for de syv udsatte boligområder på Frederiksberg.
Særligt vil jeg foreslå, at der afsættes midler til et fortsat skærpet fokus på tryghed og udvikling af Finsens Have Kvarteret.

Den sociale bæredygtighed skal understøttes af en stærk integrationsindsats. En god modtagelse af nye borgere er en fælles opgave, der angår hele byen. Det har været fantastisk at se de mange frivillige kræfter, der engagerer sig. Og hvordan de gode erfaringer spreder sig, så vi nu både har en stor gruppe af frivillige ved Solbjerg og ved Nimbus.
Boliger til de nye flygtninge er en helt særlig udfordring. Det er det for alle kommuner – også for Frederiksberg, der er Nordeuropas tættest befolkede kommune.
Vi har i Kommunalbestyrelse været enige om en flerårig ambitiøs strategi for at få etableret flere varige boliger til vores flygtning. Vi bygger kommunalt, med private parter og ikke mindst med den almene sektor. Vi har et bredt samarbejde med byens aktører.
Jeg vil gerne takke særligt de almene boligorganisationer for at være gået konstruktivt ind i at løse opgaven.
Også når vores flygtninge skal placeres i midlertidige løsninger, prioriterer vi ordentlige forhold – og ikke hastigt renoverede lappeløsninger.
Jeg finder det derfor helt naturligt, at vi benytter egnede lokaler, som vi råder over – også selvom de er beliggende i anden kommune.
Frederiksberg Kommune har stadig hele integrationsopgaven. Det hersker der ingen tvivl om.
Med disse ord, vil jeg gerne slutte med at sige tak til mine kolleger i Socialudvalget for stort engagement og stor ansvarlighed, både når vi udvikler, og når vi omstiller på området.
Og jeg vil gerne gentage min varme tak til vores samarbejdspartnere i rådene og i organisationer og vores mange frivillige.
Også vil jeg på hele udvalgets vegne takke vores mange dygtige medarbejdere ude i marken og til sidst men ikke mindst vores dygtige embedsmænd.
Således ser jeg frem til en god videre budgetbehandling.

Pernille Høxbro, formand (c)
Socialudvalget

Bedre forhold for krigsveteraner

Socialudvalgsformand på Frederiksberg, Pernille Høxbro har længe opfordret til bedre forhold for hjemvendte veteraner, så hjælpen ikke falder ned mellem to stole. Nu kommer lovændringen

Misbrug, skilsmisse, arbejdsløshed, depressioner og en vifte af øvrige psykiske problemer.

Langt de fleste af de op imod 30.000 danske soldater, der siden 1992 har været udsendt i militære operationer, kommer heldigvis hjem uden overlast på krop og sjæl, og uden at opleve ovennævnte problemer.

Men til hjemvendte krigsveteraner med psykiske skader på sjælen, findes en række tilbud i hele landet, der tilbyder logi i kortere tid og andre former for hjælp til atter at få hverdagen til at fungere igen. Et af tilbuddene er Veteranhjemmet på Roskildevej på Frederiksberg.

Men indtil nu har lovgivningen sløret, hvem der har ansvaret for at hjælpe veteranen tilbage på fode: Er det soldatens egen hjemkommune, eller er det kommunen, hvor veteranhjemmet ligger?

På Frederiksberg har socialudvalgsformand Pernille Høxbro længe arbejdet for at give veteranerne bedre vilkår. Sammen med den daværende socialminister besøgte hun for godt et år siden veteranhjemmet på Roskildevej for at sætte politisk fokus på problemet. Hun glæder sig over, at der nu handles:

”Der står meget på spil for nogle af vores veteraner, for hvem hverdagen risikerer at gå i stykker, hvis de ikke får hjælp. Det kan være misbrugsproblemer, brudte parforhold og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet. Jeg er sikker på, at alle er enige om, at vores hjemvendte veteraner skal have den hjælp, de har behov for, og det skorter ikke på gode viljer. Men hjælpen gives bedst, når der er klare linjer om, hvem der har handlepligten, og det præciseres nu med ændringerne i loven, så det er veteranens hjemkommune, der har det primære initiativ, og ikke den kommune, hvor veteranhjemmet tilfældigt ligger. Selvfølgelig er det også et økonomisk spørgsmål – men først og fremmest handler det om at sikre det fulde overblik, så medmennesker i nød får den rette hjælp.”

Kontakt

Socialudvalgsformand Pernille Høxbro, tlf. 28 98 40 90

Fakta

Frederiksberg Kommune har ansat en veterankoordinator til at hjælpe hjemvendte soldater. Koordinatoren kan kontaktes via Borgerservice på tlf. 38 21 21 21 eller ved at skrive til: veterankoordinator@frederiksberg.dk

Overrækkelsen af handicapprisen 2015

Pernille Høxbros afslutningstale ved overrækkelsen af handicapprisen 2015 – lørdag den 21. november kl. 13:00-14:30 i Nimbusparkens plejeboliger.

Så fik vi udløst spændingen om, hvem der skulle have Frederiksbergs handicappris 2015.

Et stort tillykke til Susanne  – og tusind tak for din utrættelige indsats.

Jeg er sikker på, at du godt ved, hvor meget din indsats betyder, men det skal ikke afholde mig fra også at understrege det. Du er virkelig en ener!

Da vi for et lille års tid siden – helt præcis den tredje december – uddelte handicapprisen 2014 havde vi lige skudt arbejdet med kommunens nye handicappolitik i gang.

Når vi på Frederiksberg sætter sådan et arbejde i gang har vi altid et ønske om at bringe så mange relevante bidrag ind som overhovedet muligt.

Og der er rigtig mange, der har bidraget til den nye politik: organisationer, erhvervsliv og privatpersoner og ikke mindst Handicaprådet.

Resultatet blev en ny og – synes jeg selv, visionær handicappolitik.

Men arbejdet stopper jo ikke med, at vi har en ny politik. Faktisk tværtimod. Det er her det begynder.

De altoverskyggende temaer i politikken er Inklusion, Tilgængelighed og Aktivt medborgerskab.

Det er tre begreber, som peger direkte ind i det, som årets prismodtager har arbejdet for gennem hele sit virke. Nemlig lige vilkår og ligeværdighed.

Det handler om at tage udgangspunkt i den enkelte borger, hans eller hendes egne idéer, ressourcer og netværk.

Samtidig handler det om at imødegå, kompensere og i bedste fald helt fjerne de forhindringer, der ligger i vejen for at borgere med handicap har en normal hverdag med arbejde, og mulighed for at dyrke idræt eller foreningsliv. At kunne gøre det man har lyst til uden at møde unødvendige forhindringer.

Det er netop her Susanne viser sin styrke.

Du har i kraft af din mangeårige indsats i forskellige handicaporganisationer – Ikke bare på Frederiksberg. Ikke bare i Danmark, men nu også i et samarbejde i Sverige vist have en helt særlig sans for hvordan vi gør det offentlige rum tilgængeligt for alle.

Susanne, du er i den grad en værdifuld og konstruktiv samarbejdspartner.

Du har dine meninger, du siger dem du kæmper for dem, og det har jeg dyb respekt for – også når vi måske ikke altid er helt enige. Men vigtigst af alt ved jeg at du er total loyal når vi så i fællesskab har fundet den fælles løsning – mange tak Susanne !!

Jeg vil gerne takke for dig for den måde du er på-  den tilgang du har til handicaparbejdet på – bliv ved –  fortsæt – jeg glæder mig til vores samarbejde fremover !!!

 

Nu vil jeg afslutte med at sige at I er selvfølgelig velkomne til at tage et eksemplar af handicappolitikken med hjem, men den kan også hentes på Frederiksberg Kommunes hjemmeside. Gå ind på frederiksberg.dk/handicappolitik. Der kan man hente den både i den version vi har med i dag, men også i en udgave uden billeder til dem, som foretrækker det.

Tak til jer alle sammen. Tak for jeres gå-på-mod og tak for jeres indsats.

Jeg håber, at I alle vil blive lidt og få en hyggesnak og en forfriskning.

Fortsat god eftermiddag !

Nyt fra Facebook

Arkiv